Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) tot en met 30 oktober 2020

2 juli 2020

Per 30 juni jongstleden kan een aanvraag worden gedaan voor de tegemoetkoming Vaste Laste MKB. Het doen van een aanvraag is mogelijk tot en met 30 oktober 2020. Wij informeerden u hierover in onze blog van 26 juni jl. In deze blog behandelen wij de inhoud van de regeling en de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen.
Wat houdt de TVL in?
Veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn direct getroffen door de (verplichte) sluiting of het ontmoedigen van klanten om te komen in verband met Covid-19. Ook nu door de versoepelingen van de maatregelen sommige branches weer open gaan, zijn ondernemingen niet altijd in staat een normale omzet te draaien en/of het geleden omzetverlies in te halen. De vaste lasten blijven tegelijkertijd (vaak) gewoon doorlopen.
Met behulp van de TVL kan daarom een eenmalige tegemoetkoming worden verkregen in deze kosten voor de meest ernstig getroffen sectoren. Zo wordt ernaar gestreefd dat de ondernemingen in deze sectoren voldoende liquide middelen blijven behouden om de vaste lasten in de maanden juni tot en met september te kunnen voldoen en hun onderneming in stand te houden. Alleen MKB’ers, waaronder ook zzp’ers, komen in aanmerking. 
De TVL is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), en is daarom ook bestemd voor dezelfde ondernemingen die, doordat zij door de coronacrisis zijn getroffen, in aanmerking kwamen voor de TOGS. Inhoudelijk steekt de TVL echter anders in elkaar dan de TOGS. Zo wordt rekening gehouden met de hoogte van het (geschatte) omzetverlies in de periode juni tot en met september 2020, ten opzichte van de omzet in de referentieperiode. Voor de meeste ondernemingen omvat deze referentieperiode één derde van de omzet van het tweede kwartaal 2019 plus de omzet van het derde kwartaal 2019. Deze referentieomzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in juni tot en met september 2020, die op eenzelfde wijze wordt berekend als de referentieomzet. Daarnaast is per sector een percentage van de omzet vastgesteld, dat het bedrag aan vaste lasten vertegenwoordigt.
De TVL geldt, net als de TOGS, per onderneming en niet per vestigingseenheid.
Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor de TVL, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
        De onderneming valt onder de definitie van het MKB. De belangrijkste voorwaarde om aan deze definitie te voldoen is het in dienst hebben van maximaal 250 werknemers;
        De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister vóór 15 maart 2020;
        Er dient in de maanden juni tot en met september 2020 een omzetverlies van minimaal 30% te zijn in vergelijking met – uitzonderingen daargelaten – de omzet in juni tot en met september 2019 (de referentieperiode);
        De onderneming dient een forfaitair bepaald bedrag van minimaal € 4.000 aan vaste lasten te hebben in de periode juni tot en met september 2020. Dit bedrag wordt berekend door het voor de betreffende sector geldende vastelastenpercentage te vermenigvuldigen met de referentieomzet. Aantonen van de daadwerkelijke vaste lasten is niet nodig;
        Gaat het om een onderneming die na 29 februari 2020 is gestart maar vóór 16 maart 2020, dan hoeft niet te worden voldaan aan het omzetverliesvereiste. Wel moet worden verklaard dat in de periode juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 aan vaste lasten wordt verwacht. De tegemoetkoming bedraagt in deze gevallen altijd € 1.000;
        Is de onderneming na 1 april 2019, maar vóór 29 februari 2020 gestart, dan moet wel worden voldaan aan het omzetvereiste, echter deze wordt op een afwijkende manier berekend;
        De onderneming staat met zijn hoofd- en/of nevenactiviteit(en) geregistreerd onder minimaal één van de vastgestelde SBI-codes. Wordt subsidie aangevraagd op grond van een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit;
        Er is sprake van een fysieke vestiging in Nederland, waarvan het adres bij de KvK staat geregistreerd;
        Er is minimaal één vestiging met een ander adres dan het privéadres van de ondernemer, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Bepaalde horecaondernemingen en ambulante ondernemingen zijn hiervan uitgesloten. Bij sommige horecaondernemingen geldt wel de aanvullende eis dat de ondernemer minimaal één horecaonderneming huurt, pacht of in eigendom heeft.
        De onderneming was op 31 december 2019 en daarna financieel gezond (geen faillissement en geen uitstel van betaling of aangevraagd bij de rechtbank);
        De onderneming mag, inclusief de TVL, niet meer dan € 800.000 aan overheidssteun hebben ontvangen;
Bepaling omzetverlies
Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet over de subsidieperiode te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Zo wordt een reëel beeld verkregen van het omzetverlies. De omzet over de subsidieperiode is dus pas na afloop daarvan bekend; er zal derhalve een schatting moeten worden gemaakt. Wordt op basis van de schatting een omzetverlies van minder dan 30% verwacht, dan wordt de aanvraag voor de TVL afgewezen. Hoe later de TVL wordt aangevraagd, hoe beter de inschatting van het omzetverlies, maar dat betekent ook een latere ontvangst van het voorschot.
Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de TVL wordt met behulp van de volgende formule berekend:
TVL = referentieomzet x omzetverlies% x vastelasten% x 0,5
Het vastelastenpercentage wordt daarbij, zoals gezegd, per sector forfaitair bepaald aan de hand van de referentieomzet in 2019. Bovenstaande berekening leidt ertoe, dat voor maximaal 50% van de (forfaitaire) vaste lasten een tegemoetkoming kan worden verkregen, waarbij de tegemoetkoming minimaal € 1.000 bedraagt en maximaal € 50.000.
Als positief wordt beslist op de aanvraag TVL, wordt (net als bij de NOW) een voorschot toegekend van 80% van de berekende tegemoetkoming. Dit voorschot is dan ook gebaseerd op een geschat omzetverliespercentage. De beslistermijn op de aanvraag TVL bedraagt 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Subsidievaststelling
Na afloop van de subsidieperiode moet de onderneming uiterlijk 1 april 2021 een aanvraag indienen voor een definitieve subsidievaststelling. De beslistermijn op de aanvraag tot subsidievaststelling bedraagt 16 weken. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.
Als het daadwerkelijke omzetverlies over de subsidieperiode minder dan 30% bedraagt, wordt de uiteindelijke TVL op nihil vastgesteld. Hiervan uitgezonderd zijn ondernemingen die na 29 februari, maar vóór 16 maart 2020 zijn gestart.
Belastingvrijstelling
De eenmalige TVL is belastingvrij. Het kabinet gaat deze vrijstelling meenemen in het wetgevingspakket Belastingplan 2021.
Wij nemen, zoals in onze eerdere nieuwsbrief vermeld, binnenkort contact op met onze klanten waarvoor wij de TOGS hebben aangevraagd, om de mogelijkheden van de TVL voor hen te bekijken. Hebben wij geen TOGS-aanvraag voor u verzorgd, maar wenst u hulp bij het bepalen of u in aanmerking komt voor de TVL en/of bij de aanvraag daarvan, neem dan gerust contact met ons op!