Ambtshalve vermindering aanslag belasting

10 augustus 2016

Indien de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken kan een inspecteur op verzoek een aanslag belasting ambtshalve verminderen. Je kunt hierbij 5 jaar terug gaan. Een verzoek aanslag vermindering belasting in 2016 kan dus ook voor de jaren tot en met 2011. Denk hierbij ook aan het indienen van aangiften op grond waarvan recht op een teruggaaf bestaat. Of er een recht bestaat wordt getoetst aan de regelgeving die gold voorafgaand aan de dag waarop de aanslag/beschikking etc. waarvoor vermindering/teruggaaf wordt gevraagd is opgelegd. Zo wordt nieuwe jurisprudentie niet meegenomen tenzij de Staatssecretaris anders aangeeft. In een actualisatie van het Besluit Fiscaal bestuursrecht geeft de Staatssecretaris aan dat nieuwe jurisprudentie wel wordt meegenomen als de inspecteur tegen beter weten in heeft geprocedeerd. Ook geeft hij aan dat de 5 jaarstermijn niet geldt voor situaties waarin ondanks de toepassing van een belastingverdrag er toch sprake is van dubbele heffing.