Automatische uitwisseling van informatie met Spanje

10 juni 2017

Het tussen Nederland en Spanje gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken is op 11 maart 2017 in werking getreden en werkt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is zes maanden. Het memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied.