België versterkt toezicht op thuiswerk verplichting door meldplicht RSZ; ook voor buiten België gevestigde werkgevers met personeel in België

9 april 2021

In België geldt een verplichting voor thuiswerken bij alle ondernemingen voor al hun personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien thuiswerken niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen thuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd toezicht te houden op het naleven van de verplichtingen inzake het thuiswerken. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met een boete.

De Belgische regering heeft nu beslist dat het toezicht op de naleving moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) meedelen via het elektronisch registratiesysteem. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve die ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

De werkgevers moeten maandelijks het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid melden en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via thuiswerken. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.”

Degene die de aangifte wil verrichten dient zich aan te melden aan de hand van zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden. Echter, voor niet in België gevestigde ondernemingen die in België personeel tewerkstellen is dit vaak lastig, omdat zij niet beschikken over deze toegangsmogelijkheden. Ze kunnen daartoe een Belgisch mandataris machtigen.

Consilio helpt u graag met een oplossing. Neem gerust contact met ons op.