Betere facilitering voor thuiswerkende grensarbeiders in de toekomst

22 december 2021

Thuiswerken is een van de maatregelen die is genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In Nederland en onze buurlanden gold en geldt een thuiswerkadvies. Om onverwachte gevolgen te voorkomen voor de thuiswerkende grensarbeiders zijn tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland overeenkomsten gesloten over de toepassing van de belastingverdragen. Voor de sociale zekerheid zijn er in de lidstaten van de Europesen Unie afspraken gemaakt dat door het thuiswerken, als gevolg van de coronamaatregelen, de sociale zekerheid niet wijzigt.

Er is met België en Duitsland overeenstemming bereikt over een verdere verlenging van de overeenkomsten over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen tot en met 31 maart 2022. Ook voor de sociale zekerheid geldt dat de afspraken in Europees kader over de behandeling van thuiswerken zijn verlengd en wel tot en met 30 juni 2022.In een breder kader heeft de Staatssecretaris aangegeven om met buurlanden de wenselijkheid te verkennen om de bilaterale belastingverdragen dusdanig aan te passen dat het effect van thuiswerken wordt beperkt. De precieze vorm hiervoor vergt een goede analyse van zaken als administratieve- en inkomensgevolgen. Ook de coördinatie tussen sociale zekerheid en fiscaliteit is hierbij van belang. Deze onderwerpen zijn zowel bilateraal als multilateraal in beweging.