Bijzondere bedingen in arbeidscontracten

23 juni 2023

Bijzondere bedingen zijn clausules of bepalingen die worden opgenomen in contracten, overeenkomsten of juridische documenten om specifieke rechten, verplichtingen of voorwaarden vast te leggen die afwijken van de normale gang van zaken. Deze bedingen worden vaak gebruikt om specifieke situaties te regelen of om de belangen van een van de partijen te beschermen.  

De bijzondere bedingen kunnen in verschillende situaties voorkomen. Welke bijzondere bedingen kom je tegen in arbeidscontracten? In deze blog zullen we dit toelichten. 

Concurrentiebeding 

Een concurrentiebeding is een beding dat werknemers verbiedt om na het beëindigen van een dienstverband een vergelijkbaar bedrijf te starten of voor een concurrent te werken binnen een bepaald gebied en gedurende een bepaalde termijn. Om rechtsgeldig te zijn, dient een concurrentiebeding helder en begrijpelijk zijn voor beide partijen op het moment van het sluiten van het contract. Als het concurrentiebeding vaag of onduidelijk is geformuleerd, kan het worden vernietigd door een rechter.  

Daarnaast heeft de rechter de bevoegdheid om een concurrentiebeding te matigen. Dit betekent dat de rechter de beperkingen of voorwaarden van het beding kan verminderen als deze als te beperkend of onredelijk worden beschouwd. De rechter kan bijvoorbeeld de geografische reikwijdte van het beding beperken of de duur ervan verkorten als hij van mening is dat het beding een te grote belemmering vormt voor de werknemer om ander passend werk te vinden. Tevens is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidscontract van bepaalde tijd niet mogelijk tenzij een goede motivering is opgenomen.  

Relatiebeding 

Een relatiebeding beperkt doorgaans de werknemer in het benaderen of onderhouden van relaties met klanten, leveranciers of andere zakenpartners van de werkgever na beëindiging van het arbeidscontract. De specifieke voorwaarden en beperkingen van het relatiebeding kunnen echter variëren, afhankelijk van wat er in het individuele arbeidscontract is opgenomen. In een arbeidscontract voor bepaalde tijd is een extra motivering of rechtvaardiging vereist om een relatiebeding op te nemen. 

Geheimhoudingsbeding 

Een geheimhoudingsbeding is een beding dat de verplichting oplegt aan een partij om bepaalde informatie geheim te houden en niet openbaar maken aan derden. Het kan bijvoorbeeld voor een werkgever belangrijk zijn dat (ex-)werknemers vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet prijsgeven. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als de werkgever uitdrukkelijk geheimhouding heeft opgelegd, maar ook als de werknemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen. Als een werknemer zich niet aan het geheimhoudingsbeding houdt tijdens het dienstverband kan het kwalificeren voor reden als ontslag of kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. 

Nevenwerkzaamhedenbeding 

Een nevenwerkzaamhedenbeding is een beding dat werknemers verbiedt werkzaamheden te verrichten voor anderen dan hun werkgever. Hieronder vallen ook werkzaamheden die de werknemer als zelfstandige verricht. De werknemer mag deze werkzaamheden wel verrichten indien er een objectieve rechtvaardiging voor is of als de werkgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Schending van bovengenoemde bedingen zal er vaak toe leiden dat er een boete dient te worden voldaan, wat aanzienlijke financiële consequenties met zich meebrengt. 

Deze blog is geschreven door Jennifer Penders, stagiaire bij Consilio Tax & Law. Heb je meer vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl