BOR-arresten 29 mei: Bezitseis bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ziet niet op uitbreiding van een onderneming door overname

5 juni 2020

De bezitseis in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ziet niet op de uitbreiding van een onderneming door een overname.
In de BOR is de zogenoemde bezitseis ingebouwd, inhoudende dat de schenker of erflater gedurende 5 jaar respectievelijk 1 jaar vóór schenking of vererving van aandelen, deze aandelen in zijn bezit moet hebben gehad. Daarnaast moet de vennootschap of het concern in die periode dezelfde materiële onderneming hebben gedreven.

Volgens de staatssecretaris dient deze bezitseis ook te worden toegepast op de uitbreiding van een onderneming. De Hoge Raad is echter een andere mening toebedeeld en oordeelde op 29 mei jl. dat uit de wettekst niet valt af te leiden dat de bezitseis ook van toepassing is op de uitbreiding van de onderneming. Dit betekent dus dat de BOR ook van toepassing is – mits aan de overige voorwaarde wordt voldaan – op het gedeelte van de uitbreiding van de onderneming. Let op: het voorgaande geldt niet indien de overgenomen onderneming niet opgaat in de bestaande onderneming, maar als objectief zelfstandige onderneming moet worden gezien.