Conserverende aanslagen voor pensioenen en lijfrenten

5 juli 2017

Indien u emigreert naar het buitenland wordt er een conserverende aanslag opgelegd over de waarde van de opgebouwde pensioenen en lijfrentekapitalen. Deze aanslag wordt niet ingevorderd, en vervalt na verloop van tien jaar. Indien er een afkoop plaatsvindt binnen die tien jaar periode, dan wordt de aanslag alsnog ingevorderd.

De Hoge Raad heeft in het verleden al beslist dat het opleggen van een conserverende aanslag niet mag als op basis van het belastingverdrag met het land van emigratie, het nieuwe woonland uitsluitend heffingsbevoegd is over het pensioen en lijfrente. Daarop heeft de wetgever gereageerd en de regelgeving voor de conserverende aanslagen aangepast. Rechtbank Zeeland-West- Brabant heeft een casus waarin geëmigreerd werd naar Frankrijk voorgelegd aan de Hoge Raad. Deze zal nu moeten beslissen of de aangepaste regelgeving het inderdaad mogelijk maakt om een conserverende aanslag op te leggen in situaties dat het nieuwe woonland uitsluitend bevoegd is om te heffen over pensioenen en lijfrenten.

Let wel, een andere vraag is nog of de conserverende aanslag mag worden ingevorderd als het nieuwe woonland op het moment van de afkoop bevoegd is daarover te heffen. Ons inziens is dat niet het geval.

Meer weten? Neem dan even contact met ons op.