Corona NOW-subsidie wordt niet meegerekend als omzet en de aanvraag verlenging betalingsuitstel medio juni

7 juni 2020

Het kabinet heeft te kennen gegeven dat de NOW-subsidie voor de vaststelling van de hoogte van de subsidie niet als omzet gaat meetellen. Dit wordt expliciet opgenomen in de nieuwe NOW-regeling, die ziet op de verlenging. Voor andersoortige subsidies geldt dat deze wel als omzet worden meegerekend, mits zij betrekking hebben op de referentieperiode die wordt gebruikt bij het bepalen van de omzetdaling.

Naar verwachting is het vanaf medio juni mogelijk om een verlenging van een reeds verleend bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden in verband met Covid-19 aan te vragen. Deze 3 maanden uitstel konden vanaf 16 maart worden aangevraagd door ondernemers voor verschillende belastingmiddelen. Mocht er na afloop van de driemaands periode behoefte zijn aan langer uitstel, dan kan daar onder voorwaarden (zie onze blog d.d. 26 mei 2020) om worden verzocht, via een medio juni beschikbaar gesteld online formulier of middels een schriftelijk verzoek daartoe. Wij houden voor u in de gaten vanaf welke datum bovenstaande verzoeken kunnen worden ingediend.