Corona update: werktijdverkortingsregeling en tewerkstellingsvergunningen

23 april 2020

Een relatief kleine groep werkgevers heeft een ontheffing in de zin van de (inmiddels vervallen) werktijdverkorting (wtv) regeling in verband met de coronacrisis verkregen. Bij de wtv blijven werknemers in dienst. Het aantal uren dat zij werkzaam zijn kan met de ontheffing tijdelijk naar beneden worden bijgesteld. De werkgever kan vervolgens voor de niet gewerkte uren namens de werknemers WW-uitkeringen aanvragen. Alhoewel het inkomen dat de werknemer van de werkgever ontvangt in de meeste gevallen gelijk zal blijven, gaat het loon feitelijk gezien omlaag. Dit kan problemen geven in gevallen waarin een salariscriterium aan de orde is, zoals bij tewerkstelling van kennismigranten.

Gelet op de huidige bijzondere omstandigheden, is besloten dat in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke salariscriterium, tijdelijk niet-wetsconforme uitvoering wordt toegestaan en geen boete wordt opgelegd. Bij de nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die is geïntroduceerd na stopzetting van de wtv, speelt dit probleem niet.