Coronanieuws: TVL 2.0 en subsidieregeling horeca (HVA) vanaf 25 november aan te vragen

24 november 2020

In onze nieuwsbrief van 28 oktober 2020 hebben wij u reeds kort bericht over de (tijdelijke verbreding van de doelgroep voor) TVL 2.0 en de bijkomende Subsidieregeling horeca voorraad- en aanpassingskosten (hierna: HVA) De officiële regeling is op 24 november gepubliceerd. De voorwaarden, die deels afwijken van die voor de TVL 1.0, zijn daarmee bekend. De aanvragen voor TVL 2.0 en de automatisch daaraan gekoppelde HVA kunnen vanaf 25 november 2020 12.00 uur worden gedaan, tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Hieronder gaan wij kort in op de belangrijkste voorwaarden voor de regelingen.

TVL 2.0
Om in aanmerking te komen voor TVL 2.0 moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies in het vierde kwartaal 2020 vergeleken met het vierde kwartaal 2019;
    • Is de onderneming gestart ná oktober 2019, maar vóór 15 maart 2020, dan gelden afwijkende regels voor de bepaling van het omzetverlies c.q. de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming;

                o Is de onderneming gestart na 15 maart 2020, dan komt deze, net als voor de TVL 1.0, ook
                    voor de TVL 2.0 niet in aanmerking;

  • De vaste lasten bedragen minimaal € 3.000 in het vierde kwartaal 2020;

            o De vaste lasten worden forfaitair bepaald op grond van de omzet over het vierde kwartaal
                2019, vermenigvuldigd met een voor iedere sector vastgesteld eigen vastelastenpercentage;

  • De onderneming valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf;
  • In principe komt iedere ondernemingssector in aanmerking voor de TVL, echter zijn er uitzonderingen gemaakt. Daarnaast geldt dat alleen op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit wordt getoetst of de onderneming in aanmerking komt; een aanvraag op basis van slechts een nevenactiviteit is niet mogelijk, hetgeen een afwijkende voorwaarde ten opzichte van de TVL 1.0 inhoudt;

            o De belangrijkste uitzonderingen betreffen financiële instellingen en (financiële) holdings;

            o Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden;

  • De voorwaarde dat de onderneming minimaal één fysieke vestiging in Nederland op een ander adres dan het privéadres van (een van de) ondernemer(s) heeft, is wel weer opgenomen. Een fysieke vestiging op het privéadres dat los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, kwalificeert ook;

            o Voor sommige sectoren geldt deze voorwaarde niet. Het gaat dan vooral om bepaalde
                horecaondernemingen en ambulante ondernemingen;

            o De onderneming heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd
                bij de rechtbank of is in die periode niet failliet gegaan.

De tegemoetkoming op basis van de TVL 2.0 bedraagt maximaal 50% van de forfaitair bepaalde vaste lasten en maximaal € 90.000. Het minimumbedrag van de tegemoetkoming bedraagt € 750.

HVA
Voor horecaondernemingen die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit die valt binnen de SBI-codes voor horecaondernemingen met eet- en drinkgelegenheid, wordt onder voorwaarden een extra tegemoetkoming toegekend voor onder andere de gemaakte kosten voor bederfelijke, niet meer te gebruiken voorraad ten gevolge van de noodgedwongen sluiting van deze branche medio oktober. Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de HVA. Deze tegemoetkoming bestaat uit 2,8% van het omzetverlies in het vierde kwartaal 2020, met een maximum van € 20.160 en een minimum van € 101.

De kwalificerende ondernemers krijgen de HVA-opslag automatisch bij de aanvraag voor de TVL 2.0. Zij moeten dan wel aan de voorwaarden voor de TVL 2.0 voldoen.

Tot slot

Wij zijn bezig met de laatste toets voor onze klanten – waarvoor wij reeds eerder TOGS en/of TVL 1.0 hebben aangevraagd – om te bepalen of zij in aanmerking komen voor de TVL 2.0. Wij nemen daarover spoedig contact met hen op. Hebben wij u nog niet benaderd over deze regeling, maar wil u graag onze hulp bij de aanvraag en/of de toetsing aan de voorwaarden van de regeling, neem dan contact met ons op!