De fiscale maatregelen in het coalitieakkoord

17 december 2021
Eindelijk is het er dan, het coalitieakkoord. Hieronder behandelen we de fiscale maatregelen die genoemd zijn in het coalitieakkoord met daarbij een korte toelichting.

Inkomstenbelasting
Voor de inkomstenbelasting zien we dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder wordt teruggebracht tot €1.200 in 2030. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover. Ook zien we dat het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast; de grens zal worden verhoogd van €500.000 naar €700.000. Hiermee kunnen ondernemers van hun eigen vennootschap meer lenen zonder tegen het box-2 tarief aan te lopen. Verder zal er in 2025 een nieuw box 3-stelsel komen dat gebaseerd zal zijn op het reëel rendement. Inkomsten uit vermogen zullen op basis van werkelijk behaald rendement worden belast. Ook zal het heffingsvrij vermogen in box 3 per 2023 verhoogd worden naar ca. €80.000. In 2023 zal verder de leegwaarderatio worden afgeschaft, hiermee werd de waarde in box 3 van verhuurde woningen aangepast naar een lagere waarde wegens verhuurde staat.

Schenk- en erfbelasting
Voor de schenk- en erfbelasting wordt de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 geschrapt. Deze verruimde vrijstelling (€105.302) kan momenteel onder voorwaarden worden benut voor schenkingen die worden gebruikt voor de eigen woning.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is het voorstel om een grondslag verbreding door te voeren. Hierbij wordt de “controlled foreign company” (CFC-) maatregel van de commissie Ter Haar ingevoerd. De huidige CFC-regeling betreft een antimisbruikbepaling die inkomsten van entiteiten in laag belaste landen in de Nederlandse belastingheffing betrekt. Ook is er het voorstel de Pillar II-maatregel in te voeren, hierbij wordt wereldwijd per 2023 een minimum winstbelastingtarief van 15% gehanteerd.

Overdrachtsbelasting
Voor de overdrachtsbelasting wordt een verhoging voorgesteld voor niet-woningen en woningen die de verkrijger zelf niet zal gaan bewonen. Per 2023 zal het tarief overdrachtsbelasting voor deze verkrijgingen van 8% naar 9% gaan.

Overig voorgestelde maatregelen

  • De middelingsregeling inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Deze regeling houdt in dat inkomsten kunnen worden verdeeld over 3 opeenvolgende jaren, als in één jaar ongebruikelijk hoge inkomsten worden genoten (bijvoorbeeld bij een ontslag vergoeding);
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 2024 verhoogd;
  • De verhuurderheffing die onder voorwaarden van toepassing was voor woningcorporaties en particulieren die meer dan 50 huurwoningen bezitten wordt afgeschaft;
  • De belasting op suikerhoudende dranken en de accijnzen op tabak worden verhoogd;
  • Invoering van een kilometerheffing per 2030 door middel van een vlak kilometertarief voor bestel- en personenauto’s;
  • De afbouw van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers startende per 1 januari 2024;
  • Verder worden in het coalitieakkoord veel wijzigingen wat betreft verduurzaming voorgesteld;

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig zullen wij met voorstellen voor actie komen. Als er vragen zijn kun je contact met ons opnemen.