Extra uitstel van betaling onder voorwaarden mogelijk tot 31 januari 2022

7 oktober 2021

Het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis is per 1 oktober 2021 aangepast. In deze blog gaan wij in op de gevolgen van deze aanpassing voor het bijzonder uitstel van betaling ten gevolge van Covid-19. Zoals wij in onze eerdere blog beschreven, loopt het verleende bijzonder uitstel af per 1 oktober 2021. Dat houdt in dat de ondernemers die bijzonder uitstel hebben gekregen voor hun belastingschulden, vanaf die datum weer aan de reguliere betalingsverplichtingen dienen te voldoen. Door bovengenoemde wijziging is het voor hen echter mogelijk om alsnog extra uitstel van betaling te krijgen voor bepaalde belastingschulden die opkomen tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022. Aan dit uitstel zijn wel striktere voorwaarden verbonden dan aan de vorige uitstelregeling:

  • U komt in aanmerking voor de betalingsregeling van het eerder verleende bijzonder uitstel;
  • De liquiditeitsproblemen waarin u verkeert zijn hoofdzakelijk het gevolg van de coronacrisis;
  • Deze problemen zijn slechts van tijdelijke aard én voor een bepaald tijdstip opgelost;
  • Uw onderneming is levensvatbaar;
  • Betreffende de belastingen waar u uitstel voor vraagt is voldaan aan de aangifteplicht;
  • Het uitstel wordt alleen verleend voor de belastingen waarvoor de vorige uitstelregeling ook gold;
  • Bij een belastingschuld van meer dan € 20.000 op het moment van verzoeken om extra uitstel voegt u een verklaring van een derde deskundige bij uw aanvraag voor het uitstel.
Uit deze verklaring moet blijken dat aan de hiervoor genoemde eisen wordt voldaan en bevat een analyse van de oorzaak van de liquiditeitsproblemen, van de aannemelijkheid van de levensvatbaarheid van de onderneming, een inschatting van de haalbaarheid van het in de toekomst terugbetalen van de openstaande belastingschulden en laat zien welke feiten en omstandigheden aan het oordeel van de derde deskundige ten grondslag liggen.
Verder is in het Besluit geregeld dat niet alleen ondernemers die om verlenging van het bijzonder uitstel hebben verzocht (en deze verlenging daadwerkelijk hebben gekregen), maar ook diegenen die slechts éénmaal bijzonder uitstel hebben gehad, worden toegelaten tot de betalingsregeling van 60 maanden. Bijkomend voordeel is dat eventuele pre-coronaschulden van deze ondernemers ook meelopen in genoemde betalingsregeling. De betalingsregeling houdt in beginsel in dat de openstaande belastingschulden vanaf oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen worden terugbetaald, zodat in oktober 2027 alle openstaande schulden ten gevolge van het bijzonder uitstel zijn terugbetaald. Lukt het niet om vanaf oktober 2022 te beginnen met terugbetalen, dan kunnen individuele afspraken worden gemaakt. Wel dient de betalingsachterstand dan weer te worden ingelopen, zodat de ‘deadline’ voor de terugbetalingen van oktober 2027 wordt gehaald. Eerder terugbetalen is uiteraard ook mogelijk. Aan nieuw opkomende belastingverplichtingen in de periode van de betalingsregeling dient gewoon te worden voldaan. Gebeurt dat niet, dan kan de betalingsregeling worden geweigerd dan wel beëindigd.
Heeft u vragen over het bijzonder uitstel van betaling of heeft u hulp nodig bij het verzoeken om extra uitstel? Neem dan gerust contact met ons op.