Herijking coronasteunmaatregelen

14 december 2020

Het kabinet heeft besloten het coronasteunpakket in het eerste kwartaal 2021, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet af te bouwen. Daarnaast worden een aantal extra steunmaatregelen in het leven geroepen en worden sommige huidige regelingen uitgebreid. Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen van het herijkte steunpakket.

Gevolgen voor de NOW
Het vergoedingspercentage blijft in het eerste kwartaal 2021, net als in het vierde kwartaal 2020, maximaal 80% (was: 70%) van de loonsom. De loonsom mag in het eerste kwartaal 2021 ook met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming en het minimale omzetverlies blijft 20% (was: 30%).

Gevolgen voor de TVL
In eerste instantie moest, om in aanmerking te komen voor de TVL in het eerste kwartaal 2021, het omzetverlies minimaal 40% bedragen. Ten gevolge van de herijking van het steunpakket hoeft in het voornoemde tijdvak slechts sprake te zijn van 30% omzetverlies om in aanmerking te komen voor de TVL over de maanden januari tot en met maart 2021. Ook blijft de TVL in deze periode openstaan voor alle sectoren die ook in het vierde kwartaal 2020 in aanmerking komen voor de regeling.

Daarnaast is ervoor gekozen een verruiming van de TVL in te voeren. Dit houdt in dat het subsidiepercentage vanaf het vierde kwartaal 2020 oploopt met het percentage omzetverlies: bij 30% omzetverlies blijft het subsidiepercentage 50% en bij een hoger omzetverlies loopt dit op tot maximaal 70% bij een omzetverliespercentage van 100%. Deze verhoging wordt voor het vierde kwartaal 2020 automatisch doorgevoerd; indien al een aanvraag voor de TVL is gedaan voor deze periode, hoeft geen actie te worden ondernomen.

Gevolgen voor de Tozo
De Tozo 3.0 liep reeds tot 1 april 2021, het herijkte steunpakket brengt voor deze regeling geen gevolgen met zich. Ook was al bekend dat het kabinet, in samenspraak met gemeenten, per 1 januari 2021 zelfstandige ondernemers waar nodig gaat ondersteunen bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst.

Gevolgen voor het bijzonder uitstel van betaling
Het kabinet heeft besloten het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 april 2021. Ondernemers kunnen tot 1 april 2021 uitstel van betaling of – onder de al bekende voorwaarden – een verlenging van een reeds verleend uitstel aanvragen. Wordt voor het eerst uitstel van betaling aangevraagd na 1 januari 2021, dan hoeft de ondernemer zijn tot 1 april 2021 nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet te voldoen. Is reeds eerder uitstel aangevraagd en wenst de ondernemer verlenging van dit uitstel, dan kan verlenging worden aangevraagd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 april 2021. De in de periode van het uitstel opgebouwde belastingschuld hoeft niet per 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen namelijk de mogelijkheid om gebruik te maken van een betalingsregeling gedurende 36 maanden vanaf 1 juli 2021.

Gevolgen overige fiscale maatregelen
Een aantal overige fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 april 2021. De belangrijkste hiervan zijn:

– Het uitstel van administratieve verplichtingen betreffende loonheffingen;
– De afspraken met Duitsland en België betreffende de belastingheffing van grenswerkers;
– De vrijstelling voor bepaalde Duitse netto-uitkeringen;
– Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij het verkrijgen van een betaalpauze van de hypotheekverstrekker.

Verder wordt de eenmalige opslag van de TVL voor voorraad- en aanpassingskosten horeca (de HVA) vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor de TVL zelf is een dergelijke regeling al getroffen.

Nieuwe maatregel: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met een zodanige terugval in inkomen, dat zij noodzakelijke lasten niet meer kunnen betalen. Niet iedereen kan daarbij voldoende aanspraak maken op bestaande sociale zekerheid of bestaande coronasteunmaatregelen zoals de Tozo (bijvoorbeeld doordat zij niet voldoen aan het urencriterium of door de partnerinkomenstoets). Het kabinet roept daarom een nieuwe regeling in het leven, de TONK. Voor deze steunmaatregel wordt gebruik gemaakt van het bestaande instrument van de bijzondere bijstand. Ook is het de bedoeling om bij de aanvraag voor de TONK eventuele armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken of te voorkomen. De TONK zal worden uitgevoerd door gemeenten. De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt. Naar verwachting is de regeling in februari 2021 gereed.

Evenementenbranchemodule
Veel ondernemers in de evenementenbranche zijn voor hun omzet afhankelijk van het evenementenseizoen en hebben in die periode in 2020 veel omzetverlies gehad. Bij deze bedrijven is vaak sprake van een zodanig lage omzet in het vierde kwartaal 2019 – de referentieomzet voor de TVL 2.0 vierde kwartaal 2020 – dat ze niet in aanmerking komen voor de TVL 2.0 gedurende dit kwartaal. Omdat deze ondernemingen in het najaar ook vaste lasten hebben en het door de nieuwe coronamaatregelen niet meer mogelijk is een deel van de gemiste omzet in het najaar alsnog goed te maken, komt er een evenementenbranchemodule (zie ook onze blog van 28 oktober jl.). De tot nu toe bekende voorwaarden zijn als volgt:

– Het moet gaan om organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen zoals festivals, sportevenementen en kermissen;
– De regeling is bedoeld voor ondernemers de TVL 1.0 wel toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de huidige TVL vanwege de lage referentieomzet in het vierde kwartaal 2019;
– De ondernemers dienen voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal 2019 afhankelijk te zijn geweest van evenementen georganiseerd in deze periode;
– De subsidie bedraagt 33,3% van de subsidie die is ontvangen op grond van de TVL 1.0, maar minimaal € 750.

De regeling wordt naar verwachting niet eerder dan de tweede helft van januari opengesteld. Verder heeft het kabinet ervoor gekozen om de regeling ook te laten gelden voor het eerste kwartaal van 2021. De aanvragen voor dit kwartaal kunnen naar verwachting vanaf februari 2021 worden gedaan.

Tot slot
Wij zijn druk bezig met het aanvragen van de coronasteunmaatregelen voor onze klanten die hier aanspraak op maken. Ook beginnen wij binnenkort met de aanvragen voor de definitieve vaststellingen, voor zover dit reeds mogelijk is. Indien wij aanvragen voor u hebben gedaan waarvoor een vaststelling nodig is, nemen wij daarover contact met u op.

Verder houden wij de status van de reeds aangevraagde uitstellen voor betaling nauwlettend in de gaten en nemen wij waar nodig contact op met de klant om dit uitstel te verlengen.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of kunnen wij u helpen bij het doen van een aanvraag, laat dit dan gerust weten!