Ik wil mijn werknemer op staande voet ontslaan? Waar moet ik rekening mee houden?

18 oktober 2023

Een ontslag op staande voet heeft voor een werknemer ernstige gevolgen. De werknemer dient zijn werk direct neer te leggen, het arbeidscontract wordt beëindigd en een werknemer ontvangt geen salaris meer.  Niet zelden leidt een ontslag op staande voet tot een stressvolle situatie. Het is voor werkgevers van belang goed te onderzoeken of in een specifieke situatie tot een ontslag op staande voet kan worden overgegaan.

In het Nederlandse arbeidsrecht is het ontslag op staande voet een krachtige maatregel waarmee een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer per direct kan beëindigen. Deze vorm van ontslag heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer en vereist zorgvuldigheid en naleving van specifieke wettelijke bepalingen.

Artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt de algemene bepalingen omtrent ontslag op staande voet. Werkgevers kunnen een werknemer op staande voet ontslaan indien sprake is van een ‘dringende reden’. Deze dringende reden moet ernstig genoeg zijn om de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Van een dringende reden kan bijvoorbeeld sprake zijn bij ernstige fraude, diefstal of geweld.

Naast een dringende reden dient sprake te zijn van een onverwijlde opzegging. Dit wil zeggen dat het ontslag op staande voet zo snel mogelijk moet worden gegeven waarbij dit direct aan de werknemer moet worden medegedeeld. Het ontslag door de werkgever zal snel moeten volgen nadat de dringende reden bekend is. De vereiste snelheid hangt af van de omstandigheden. Belangrijk is echter dat de werkgever voortvarend te werk gaat.

Bij een ontslag op staande voet is geen sprake van een opzegtermijn. Een werknemer verliest direct zijn baan en inkomen. In beginsel heeft een werknemer geen recht op een WW-uitkering of ontslagvergoeding. Een werknemer die het niet eens is met het ontslag op staande voet dient dit direct bij werkgever kenbaar te maken waarbij deze aangeeft beschikbaar te  zijn voor werkhervatting. Daarnaast dient een werknemer binnen twee maanden na het gegeven ontslag dit aan te vechten bij de rechter. Indien een werknemer dit niet doet, staat het ontslag vast.


Deze blog is geschreven door jurist Roan Cox. Vragen over dit artikel? Andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad of via 043-7600163.