Intracommunautaire levering (ICL) tegen 0% tarief moet uit administratie blijken

6 april 2020

Indien u een intracommunautaire levering (ICL) verricht en het 0% tarief toepast moet uit uw administratie blijken dat het door u geleverde goed van de ene Lidstaat binnen de EU in het kader van de levering is vervoerd naar een andere Lidstaat van de EU. Met ingang van 1 januari 2020 geldt er een verscherpte bewijslast. U en uw afnemer moeten beide, onafhankelijk van elkaar, een document aanleveren dat betrekking heeft op het vervoer van goederen. U dient die documenten in uw bezit te hebben.
Indien uw afnemer voor het vervoer zorgt dient u bovendien over een “afhaalverklaring” te beschikken.

Bewijs aantonen vervoer 

 Art. 45bis van de Uitvoeringsverordening bepaalt de bewijsvoering bij toepassing van het 0% tarief bij een intracommunautaire levering (ICL). 
Verzending door of voor rekening van verkoper 
Om het 0% tarief toe te passen bij een ICL, zullen de verkoper en afnemer beide, onafhankelijk van elkaar, een document moeten aanleveren dat betrekking heeft op het vervoer van goederen. De verkoper dient die documenten in zijn bezit te hebben. Denk bij documenten met betrekking tot vervoer aan de factuur van het vervoer, cognossementen of een ondertekende CMR. Voor de 2 documenten die verkoper en afnemer aanleveren is vereist dat die documenten niet tegenstrijdig zijn. Naast 2 documenten met betrekking tot het vervoer van de goederen, is er nog manier om aan de bewijsvoering te voldoen. Daarbij dienen nog steeds 2 niet-tegenstrijdige documenten, door de verkoper en afnemer, onafhankelijk van elkaar te worden verstrekt. 1 van die documenten dient nog steeds te zien op het vervoer van de goederen. Het andere document kan zijn, een verzekeringsovereenkomst of bankdocument met betrekking tot de verzending, een officieel document van een openbare instantie waaruit de aankomst op bestemming blijkt of een ontvangstbewijs van een entrepothouder. Het ontvangstbewijs moet zijn afgegeven in de lidstaat van bestemming en daarin wordt de opslag van de goederen in die lidstaat bevestigd. 
Verzending door of voor rekening van afnemer 
Bij verzending door of voor rekening van de afnemer gelden in principe dezelfde vereisten om te voldoen aan de bewijsvoering, als bij de verzending door de verkoper. Er is in dit geval echter een bijkomend vereiste. De verkoper dient namelijk in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring waarin wordt bevestigd dat de goederen door de afnemer of voor zijn rekening zijn verzonden. In die verklaring moet zijn vermeld, de bestemming van de goederen, de datum van afgifte, naam en adres van de afnemer, de hoeveelheid en de aard van het goed, de datum en plaats van aankomst, in het geval van levering van vervoermiddelen het identificatienummer van het vervoermiddel en tenslotte de identificatie van de persoon die de goederen namens de afnemer aanvaardt.