Ketenregeling in het arbeidsrecht: Let op bij opvolgende contracten!

11 oktober 2021
Als werkgever mag je, in beginsel, niet een onbeperkt aantal tijdelijke contracten aanbieden aan je werknemers. De ketenregeling verbiedt dit. De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten je aan je werknemers mag aanbieden.
Meer dan drie tijdelijke contracten
Indien je drie tijdelijke arbeidscontracten hebt aangeboden aan je werknemer, zonder onderbreking van meer dan zes maanden, en je wenst een vierde contract aan te bieden, dan zal deze laatste arbeidsovereenkomst, in beginsel, kwalificeren als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd , ook indien je samen met je werknemer een tijdelijke overeenkomst bent overeengekomen.
Voorbeeld:
Bv A wenst aan één van haar werknemers een nieuw contract aan te bieden. Deze werkneemster is sinds 1 augustus 2020 in dienst en heeft destijds een arbeidscontract voor bepaalde tijd gekregen van een half jaar. In januari 2021 is dit contract met een half jaar verlengd. In juli 2021 heeft nogmaals een verlenging plaatsgevonden.
Omdat deze medewerker inmiddels drie tijdelijke contracten heeft gekregen, dient het volgende contract in december een contract voor onbepaalde tijd te worden. Mocht je alsnog een contract voor bepaalde tijd aanbieden, wordt dit van rechtswege een contract van onbepaalde tijd.
Meerdere tijdelijke contracten die een totale periode van 36 maanden overschrijden
Daarnaast wordt de arbeidsovereenkomst ook geacht voor onbepaalde tijd te zijn indien sprake is van meerdere contracten van bepaalde tijd (aangegaan bij dezelfde werkgever en werknemer en eventueel met tussenpozen van ten hoogste zes maanden) en deze tijdelijke contracten overschrijden in totaal een periode van 36 maanden. Vanaf het moment dat de 36 maanden grens wordt overschreden kwalificeert, in beginsel, de arbeidsovereenkomst als onbepaalde tijd.
Kortom: Een vierde contract zal, in beginsel, een contract voor onbepaalde tijd worden.
Daarnaast zal bij een werknemer ook sprake zijn van een onbepaalde tijd contract indien sprake is van opvolgende contracten die de 36 maanden overschrijden. Er zijn dus twee wettelijke maxima die in de gaten gehouden moeten worden.
Afwijkingen in CAO en andere regelingen
Uitzonderingen kunnen zich voordoen in een CAO of andere regelingen. Bij een CAO of bij een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan de periode van 36 maanden worden verlengd en kan ook het aantal van drie maximale tijdelijke contracten worden verhoogd naar ten hoogste zes .
Controleer daarom altijd goed welke uitzonderingen zich kunnen voordoen of laat je hier goed over informeren. Heb je vragen over de ketenregeling of andere (arbeidsrechtelijke) juridische vragen? Neem gerust contact met ons op.