Laatste ontwikkelingen in de massaal bezwaar plus-procedure

20 juli 2023

In een eerdere nieuwsbrief aan onze klanten schreven wij over de massaal bezwaar plus-procedure; de procedure waarin moet worden bepaald of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun box 3-aanslag in de jaren 2017-2020 alsnog rechtsherstel dienen te krijgen. Hieronder geven wij een korte update over de ontwikkelingen inzake deze procedure.

Naar verwachting zullen er vier procedures gaan plaatsvinden in het kader van de massaal bezwaar plus-procedure. Dit meldt de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). De daarbij te behandelen rechtsvragen zijn door het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties in onderling overleg opgesteld, maar de exacte formulering ervan is nog niet bekendgemaakt.

Het draait in de vier procedures om de vraag of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen hun box 3-aanslag voor de jaren 2017 tot en met 2020 alsnog recht hebben op rechtsherstel volgens de Wet rechtsherstel Box 3.

De massaal bezwaar plus-procedure is ontstaan als reactie op het “Kerstarrest” van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat het oude systeem van vermogensrendementsheffing met een forfaitair rendement zoals dat in 2017 is ingevoerd in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zie ook onze eerdere blog. Diezelfde Hoge Raad heeft in mei vorig jaar besloten dat de niet-bezwaarmakers geen recht op rechtsherstel hebben. Degenen die wel bezwaar hebben gemaakt – en die daarom meeliepen in de zogenoemde massaal bezwaarprocedure – verkregen automatisch rechtsherstel. Het ministerie van Financiën zag geen reden om de niet-bezwaarmakers alsnog rechtsherstel te bieden, echter is na uitgebreide discussie met de verschillende belangenorganisaties toch besloten de hiervoor genoemde massaal bezwaar plus-procedure op te starten. In de vier te voeren procedures worden alle relevante argumenten naar voren gebracht met als doel dat de Hoge Raad alsnog beslist dat niet-bezwaarmakers eveneens rechtsherstel dienen te krijgen.

Verder merken wij – evenals de SRA – op dat het door de val van het kabinet nog maar zeer de vraag is of het geplande wetsvoorstel voor een nieuw box 3-stelsel vanaf 2027 er nog gaat komen; dit komt de zekerheid voor belastingplichtigen omtrent de box 3-heffing uiteraard niet ten goede!

Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van box 3. Vragen? Neem gerust contact op!