Maatregelen Internationaal

20 september 2017

Negeren Fiscale eenheid (FE) voor voorkomingswinst

Bij het berekenen van de voorkomingswinst (winst waarover een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moet worden verleend) houdt de Belastingdienst geen rekening met royaltyvergoedingen die binnen een fiscale eenheid (FE) worden betaald. Een buitenlandse vaste inrichting (VI) trekt zo’n royalty soms wel af. Nederland stelt dan meer winst vrij dan in het buitenland wordt belast. Vanaf 1 januari 2018 worden bij alle interne gebruiksvergoedingen binnen een FE de voorkomingswinst vastgesteld alsof er geen FE is.

 Let op! Deze bepaling beïnvloedt onder andere de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten.

 Nieuwe dividendbelastingplicht

Vanaf 1 januari 2018 moeten houdstercoöperaties in principe dividendbelasting inhouden op uitbetaalde renten op inleggelden. Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen. De inhoudingsplicht geldt in het algemeen voor alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een houdstermaatschappij door leden als zodanig.

 Let op! De houdstercoöperatie hoeft geen dividendbelasting in te houden op een gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden.

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Een B.V. die dividend uitkeert aan een aandeelhouder mag de inhouding van dividendbelasting onder meer achterwege laten als het dividend bij die aandeelhouder onder de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening valt. Daarbij geldt nu nog onder andere de voorwaarde dat die aandeelhouder is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER. Per 1 januari 2018 geldt deze inhoudingsvrijstelling in beginsel ook als de aandeelhouder is gevestigd in een andere staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

Let op! Dit belastingverdrag moet wel een dividendbepaling bevatten.

Antimisbruik inhoudingsvrijstelling

De inhoudingsvrijstelling van de dividendbelasting is niet van toepassing in het geval van misbruik. Simpelweg gezegd gaat de fiscus ervan uit dat sprake is van misbruik als men aandelen in een Nederlandse vennootschap of houdstercoöperatie houdt met als (een van de) hoofddoel(en) het ontgaan van dividendbelasting bij een ander. Bovendien moet sprake zijn van een kunstmatige constructie of transactie. Als de dividendclaim zonder tussenkomst van het Nederlandse lichaam niet hoger zou zijn, is geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander.

 Let op! De antimisbruikregeling betreft zowel kapitaalvennootschappen als houdstercoöperaties.