Mag ik als werkgever een vaccinatieplicht aan mijn werknemers opleggen voor Covid-19?

19 maart 2021

Steeds vaker krijgen wij de vraag van werkgevers of zij hun personeel een verplichting kunnen opleggen zich te laten vaccineren voor Covid-19. Deze vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Een werkgever kan een advies verstrekken aan haar werknemers zich te laten vaccineren maar geen verplichting opleggen. Dit advies mag niet te dwingend zijn in het kader van de hiërarchische verhouding die een werkgever met zijn werknemers heeft.

In Nederland is vaccineren vooralsnog vrijwillig. Deze vrijwilligheid vloeit voort uit enkele artikelen uit de Nederlandse Grondwet. Zo is in Nederland geregeld dat je recht hebt op onaantastbaarheid van je eigen lichaam. Een werkgever kan zijn werknemers dus geen verplichting opleggen om zich te laten vaccineren.

Een werkgever mag op grond van privacywetgeving ook niet vragen of werknemers zich hebben laten vaccineren. Een bedrijfsarts mag dit wel, maar mag deze informatie niet aan de werkgever doorspelen.

Echter, de vraag die vervolgens aan orde dient te komen is of een werkgever arbeidsrechtelijke gevolgen kan verbinden als een werknemer zich niet wenst te laten inenten. Kan een werkgever een werknemer bijvoorbeeld ontslaan indien hij zich niet wenst te laten vaccineren indien deze werknemer door niet vaccineren klanten en andere werknemers in gevaar brengt? Kan een werkgever een loonstop doorvoeren? Hoogstwaarschijnlijk zal het enkel in uitzonderingssituaties mogelijk zijn arbeidsrechtelijke consequenties te verlenen aan een weigering tot vaccinatie over te gaan. Een rechter zal in deze gevallen altijd een belangenafweging tussen partijen maken. Hierbij zal altijd gekeken worden naar mogelijke oplossingen waarbij tevens het plaatsen van de medewerker op een andere afdeling zal worden bekeken. Een ontslag of loonstop lijkt daarmee niet gerechtvaardigd, buiten uitzonderingssituaties.

Meer vragen over COVID-19 met betrekking tot het arbeidsrecht? Neem contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl of per WhatsApp via 06-47367790