Medische vrijstelling voor de btw

10 oktober 2016

Deze vrijstelling is beperkt tot diensten die bestaan in de gezondheidskundige verzorging van de mens. Ook diensten door niet medici kunnen hier onder vallen als deze diensten onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel een therapeutisch doel heeft en de diensten naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaken van de medische behandeling waarvan de ene fase niet kan slagen zonder de andere.

Volgens de Nederlandse BTW wetgeving is de vrijstelling beperkt tot gezondheidskundige handelingen door Wet BIG-beroepsuitoefenaars die behoren tot hun deskundigengebied zoals omschreven in de Wet BIG. De staatssecretaris geeft in een recent besluit aan dat op grond van jurisprudentie ook vrijstelling mogelijk is voor medische beroepsuitoefenaars die niet onder de Wet BIG vallen, en voor diensten door Wet BIG beroepsuitoefenaars die buiten hun deskundigengebied handelen. De eisen daarvoor zijn:
1. Het betreft de gezondheidskundige verzorging van de mens.
2. De gezondheidskundige dienst is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsuitoefenaar.
3. De dienst wordt verricht aan een individuele patiënt.
In het besluit geeft hij handvaten om te bepalen of sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau.