Nieuwe renseigneringsverplichting per 1 januari 2022 voor uitbetaalde bedragen aan derden

7 december 2021

Als je aan dienstverleners of arbeidskrachten die niet bij je in dienst zijn en geen ondernemer zijn, betalingen doet dan dien je de belastingdienst te informeren over uitbetalingen aan derden. Dit doe je met behulp van het zogeheten IB-47 formulier. Denk hierbij aan betalingen aan personen die een kleine klus uitvoeren of de betaling aan een spreker op een bijeenkomst. Per 1 januari 2022 vervangt de nieuwe renseigneringsverplichting (deels) het IB-47 formulier: Wat betekent dit?

Algemeen
Via het IB-47 formulier vraagt de Belastingdienst informatie op over uitbetalingen aan derden. Tot begin 2018 werd ook het BSN opgevraagd, echter ontbrak daarvoor een wettelijke basis, met als gevolg dat dit is stopgezet. Met de komst van de nieuwe renseigneringsverplichting is nu wel voorzien in een wettelijke basis voor het mede aanleveren van het BSN. Naast het BSN wordt overigens ook de naam, geboortedatum en het adres van degene die de betaling ontvangt opgevraagd. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig ter identificatie en verificatie, zodat het betaalde bedrag aan de betreffende derde gekoppeld kan worden aan de juiste belastingplichtige.

Voor wie?

De nieuwe renseigneringsverplichting is voor twee groepen administratieplichtigen van toepassing, namelijk:

1. Inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, die uitbetalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap.

2. Collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Dit is een organisatie die is belast met de inning en/of de verdeling van vergoedingen op grond van auteurs- en naburige rechten. Voorbeelden van een CBO zijn Buma en Stichting Reprorecht.

De Belastingdienst wil met de nieuwe regeling bereiken dat gegevens worden verzameld over de betalingen die bij de ontvanger mogelijk belast zullen zijn als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom vallen werknemers, vrijwilligers, beroepssporters of leden van een buitenlands gezelschap (in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) niet onder de nieuwe regeling, aangezien de Belastingdienst de benodigde informatie over deze groepen al via de loonaangifteketen ontvangt. Ook bij werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt die voldoet aan de eisen van de Wet op de omzetbelasting 1968 en waarbij omzetbelasting staat vermeld zijn uitgezonderd van de regeling, omdat de betreffende gegevens hierbij al bekend zullen zijn bij de Belastingdienst.

Een belangrijk punt bij de nieuwe renseigneringsverplichting is dat de administratieplichtigen verplicht zijn de gegevens uit eigen beweging aan te leveren bij de Belastingdienst. In het verleden bestond nog discussie of een inhoudingsplichtige in de zin van de loonbelasting wel of niet verplicht was een IB-47 formulier in te dienen bij de belastingdienst. Aan deze discussie komt hiermee nu een einde.

Gevolgen voor de praktijk
De gegevens dienen te worden aangeleverd op een door de inspecteur voorgeschreven wijze. De Belastingdienst heeft aangegeven dat hiervoor nog een handleiding opgesteld zal worden. Het is tot op heden nog niet helemaal duidelijk hoe dit proces er precies uit zal gaan zien, maar wel is bekend dat de gegevens digitaal aangeleverd moeten worden en dat de gegevens jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk op 31 januari van volgende het kalenderjaar, dienen te worden aangeleverd. Deze deadline is hetzelfde als die voor het aanleveren van het IB-47 formulier. Aangezien de nieuwe renseigneringsverplichting ingaat per 1 januari 2022, zal de eerste deadline om gegevens aan te leveren derhalve 31 januari 2023 zijn.

Overigens willen wij erop wijzen dat ondernemers die niet inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting pas een verplichting hebben tot aanlevering van gegevens als de Belastingdienst hierom vraagt. 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe renseigneringsverplichting, neem dan contact met ons op.