Noodpakket 2.0: aanvraag bijzonder uitstel van betaling, accountantsverklaring NOW-subsidie en verlenging aanvraagtermijn

26 mei 2020

Deze update gaat over de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling, de accountantsverklaring bij de NOW-subsidie en de verlenging van de aanvraagtermijn voor deze subsidie uit het ‘Noodpakket 2.0’ van 20 mei jl..

In de vorige nieuwsbrief d.d. 21 mei 2020 hebben wij u geïnformeerd inzake het door het kabinet op 20 mei 2020 geïntroduceerde nieuwe steunpakket ‘Noodpakket 2.0’ in het kader van de coronacrisis. Middels deze blog willen wij de aandacht vestigen op het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling.

Daarnaast is inmiddels bekend vanaf welk bedrag aan NOW-subsidie (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) een accountantsverklaring is vereist bij het verzoek om vaststelling van het definitieve bedrag aan subsidie en is de aanvraagtermijn voor de NOW-subsidie uit ‘Noodpakket 1.0’ verlengd. Hier gaan wij dan ook kort op in.

Bijzonder uitstel van betaling naar 1 september 2020
Een belangrijk onderdeel van ‘Noodpakket 2.0’ is de verlenging van de periode waarin het versoepelde uitstelbeleid van toepassing is, van 19 juni 2020 naar 1 september 2020. De spelregels inzake het bijzonder uitstel van betaling zijn in grote lijnen ongewijzigd gebleven ten opzichte van ‘Noodpakket 1.0’. Een belangrijke regel: er kan pas uitstel worden aangevraagd zodra er een aanslag is opgelegd, eventuele verzuimboetes zullen ambtshalve door de belastingdienst worden vernietigd.
Indien u uitstel wenst aan te vragen verzoeken wij u vriendelijk de door u ontvangen aanslag direct door te sturen naar ons.

Verlenging ‘bijzonder uitstel van betaling’
Voor diverse relaties hebben wij gedurende de eerste ronde (Noodpakket 1.0) reeds een verzoek om bijzonder uitstel van betaling ingediend of staat het indienen van dit verzoek op de planning zodra er een aanslag is opgelegd. Deze verzoeken zijn/worden in de regel toegekend voor 3 maanden en lopen af in de maanden juni, juli of augustus. Zodra de einddatum van het verleende uitstel in zicht is nemen wij contact met u op inzake het al dan niet verlengen van dit uitstel.
Verlenging van het eerder verleende uitstel dient schriftelijk te gebeuren en het verzoek wordt behandeld als een verzoek om uitstel van betaling ‘langer dan 3 maanden’. De voorwaarden die daarvoor werden gesteld onder ‘Noodpakket 1.0’ blijven van toepassing:
Totale belastingschuld tot € 20.000: een schriftelijk verzoek waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de onderneming door de coronacrisis is getroffen volstaat;
Totale belastingschuld vanaf € 20.000: er moet tevens een verklaring van een ‘derde-deskundige’ worden overlegd. Daartoe zal er een liquiditeitsprognose opgesteld moeten worden.

Als aanvulling is onder ‘Noodpakket 2.0’ de voorwaarde gesteld dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt.
Het toegekend uitstel van ‘langer dan 3 maanden’ duurt totdat het uitstel door de belastingdienst wordt ingetrokken, dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 september 2020. De belastingdienst trekt het uitstel in zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de beperkingen opheft voor de branche waarin de ondernemer verkeert. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden.

Aanvragen ‘bijzonder uitstel van betaling’
Indien u tijdens de ‘eerste ronde’ nog géén gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling blijft het voor u tot 1 september 2020 mogelijk om uitstel aan te vragen voor 3 maanden óf voor langer dan 3 maanden. Indien u hier alsnog gebruik van wenst te maken, meld u dan bij ons.
Een verzoek om uitstel van betaling voor 3 maanden hoeft niet te worden gemotiveerd en kan door ons schriftelijk worden ingediend. Het uitstel van 3 maanden wordt in de regel automatisch verleend, ingaande op de dag gelijk aan de dagtekening van het verzoek. Voor een verzoek om uitstel voor langer dan 3 maanden gelden de regels zoals toegelicht in de vorige alinea.

Grens voor accountantsverklaring NOW-subsidie
Het kabinet heeft reeds eerder aangekondigd bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is, zijn nu twee grenzen vastgesteld:
Een accountantsverklaring zal vereist zijn voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen minimaal € 100.000; Daarnaast zal een accountantsverklaring moeten worden afgegeven indien de vastgestelde subsidie minimaal € 125.000 bedraagt, ook als het voorschot de € 100.000 niet overstijgt. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld.

Wat de precieze inhoud van deze accountantsverklaring dient te zijn, is nog niet bekend. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in gesprek met het ministerie van SZW en uitkeringsinstantie UWV over de vraag wat accountants straks precies moeten controleren om een verklaring te mogen afgeven.
Hoewel voor aanvragen voor NOW-subsidies onder de hierboven genoemde grenzen geen accountantsverklaring nodig is, vindt hierop wel controle plaats. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt.
Verder geldt dat bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot van meer dan € 20.000 maar minder dan € 100.000, of een vaststellingsbedrag van meer dan € 25.000 maar minder dan € 125.000 een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Deze derde-verklaring kan worden afgegeven door bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie.

De aanvraagperiode voor een NOW-subsidie op grond van de NOW-regeling uit ‘Noodpakket 1.0’ is verlengd. Het doen van een dergelijke aanvraag is mogelijk tot en met 5 juni aanstaande.

Zoals inmiddels bekend volgen de ontwikkelingen omtrent de corona-maatregelen elkaar snel op, wij houden u op de hoogte. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.