Noodpakket 2.0: aanvraagtermijnen en enkele andere punten betreffende de steunmaatregelen NOW, Tozo en TVL MKB

3 juni 2020

In deze blog: de aanvraagtermijnen en enkele andere punten betreffende de steunmaatregelen NOW, Tozo en TVL MKB uit het Noodpakket 2.0.

NOW
De mogelijkheid om een aanvraag voor de NOW-subsidie voor de maanden juni, juli augustus en september 2020 (de NOW tweede tranche) te doen, staat nog niet open. Het kabinet streeft ernaar de aanvragen mogelijk te maken vanaf 6 juli 2020.

Na 6 oktober 2020 dient een formele vaststelling van de subsidie te worden aangevraagd, binnen 24 weken na genoemde datum. Als een accountantsverklaring is vereist, is die termijn 38 weken. De aanvraag voor subsidievaststelling moet elektronisch via de website van het UWV worden ingediend. De werkgever weet dan de werkelijke omzetdaling en het UWV kan de werkelijke loonsom per maand vaststellen, zodat de definitieve afrekening kan worden opgemaakt.

De datum van 6 oktober geldt indien alléén gebruik wordt gemaakt van de NOW-regeling eerste tranche. Indien zowel voor NOW eerste tranche als NOW tweede tranche een aanvraag is gedaan, of wanneer alléén voor NOW tweede tranche een aanvraag wordt gedaan, kan niet eerder dan na afloop van het (gekozen) omzettijdvak in de tweede tranche om vaststelling van het subsidiebedrag worden verzocht. Ook hier geldt een termijn van 24 weken en indien een accountantsverklaring is vereist een termijn van 38 weken.

Tozo
Het is vanaf 1 juni 2020 mogelijk een aanvraag te doen voor de Tozo 2.0. Deze voorziet in een tegemoetkoming in kosten voor levensonderhoud gedurende de periode juni tot en met september. Ook blijft de mogelijkheid bestaan een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tegen dezelfde gunstige voorwaarden als onder Tozo 1.0. Wel gelden er extra voorwaarden bij de aanvraag voor een Tozo-uitkering of -lening. Zie hiervoor onze blog d.d. 20 mei 2020. De aanvraag voor Tozo 2.0 kan worden gedaan tot en met 30 september 2020, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020.

Ondernemers die reeds een Tozo-uitkering of -lening hebben verkregen onder Tozo 1.0, hoeven geen volledig nieuwe aanvraag te doen. Zij ontvangen hierover bericht van hun woongemeente, waarbij de mogelijkheid bestaat om de aanvraag te verlengen respectievelijk het leningsbedrag te verhogen middels een mutatieformulier, of de woongemeente plaatst een aangepast (verkort) aanvraagformulier voor deze doelgroep op haar website. Uiteraard dient dan wel aan de nieuwe voorwaarden van Tozo 2.0 te worden voldaan.

Voor de Tozo-lening geldt dat het bedrag waarvoor een lening kan worden verkregen onder Tozo 1.0 en Tozo 2.0, gezamenlijk maximaal € 10.157 bedraagt. Een reeds aangevraagde lening onder Tozo 1.0 voor een lager bedrag kan derhalve onder voorwaarden worden aangevuld tot dit maximumbedrag.

Heeft u nog geen aanvraag gedaan onder Tozo 1.0? Dan is het mogelijk om onder Tozo 2.0 alsnog een aanvraag te doen voor de Tozo-uitkering in de maanden juni tot en met september 2020 of voor een Tozo-lening van maximaal € 10.157. U dient dan wel aan de voorwaarden van Tozo 2.0 te voldoen.

TVL MKB
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) kan momenteel nog niet worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming gaat de TOGS vervangen en wordt naar verwachting medio juni opengesteld. De aanvraag voor de TOGS is nog mogelijk tot en met vrijdag 26 juni 2020 17.00 uur.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!