Noodpakket 3.0

31 augustus 2020

Het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over het invoeren van een derde coronasteunpakket, hierna: ‘noodpakket 3.0’. Dit houdt in dat diverse steunmaatregelen worden verlengd vanaf 1 oktober 2020. De maatregelen lopen door tot – in ieder geval – 1 juli 2021. Naast het verlenen van financiële steun is het derde pakket gebaseerd op het (stimuleren van) investeren in economische groei en het helpen aanpassen door bijvoorbeeld scholing.

Hieronder zetten wij kort de voorwaarden en aanpassingen van de NOW, de Tozo en de TVL – voor zover bekend – voor u op een rij. Zodra meer bekend is over deze voorwaarden onder het nieuwe steunpakket, berichten wij u hierover. Ook zullen wij klanten waarvoor wij reeds aanvragen hebben gedaan, benaderen zodra de aanvragen voor de verschillende regelingen onder het derde steunpakket kunnen worden gedaan. Hebben wij niet eerder een aanvraag voor u verzorgd, maar wenst u alsnog een aanvraag door ons te laten doen, neem dan gerust contact met ons op.

Ten slotte bevat noodpakket 3.0 nieuwe maatregelen inzake het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden voor ondernemers c.q. bedrijven. Op deze maatregelen gaan wij in deze nieuwsbrief ook kort in.

NOW 3.0

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Vanaf het tweede tijdvak gaat het minimale omzetverlies dat nodig is om in aanmerking te komen voor NOW 3.0 omhoog van 20% naar 30%.

Het percentage tegemoetkoming in de salariskosten wordt per tijdvak afgebouwd van 80% naar 70% naar 60%. Hier staat tegenover dat de loonsom geleidelijk mag worden verlaagd met respectievelijk 10%, 15% en 20%, zonder te hoeven inleveren op de subsidie. Daarnaast vervalt de huidige korting op de NOW-subsidie indien bedrijfseconomisch ontslag plaatsvindt. Het maximale te vergoeden loon gaat in het derde tijdvak omlaag naar 1x het dagloon.

Aanvragen voor het eerste tijdvak van NOW 3.0 kunnen naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio november 2020 worden gedaan. Wij houden u hierover op de hoogte.

Tozo 3.0

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt verlengd met 9 maanden en loopt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Ondernemers die reeds een uitkering onder Tozo 2.0 ontvangen, dienen voor Tozo 3 opnieuw een (verkorte) aanvraag in te dienen; de uitkering wordt niet automatisch verlengd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van Tozo 2.0 is dat er een beschikbare geldmiddelentoets komt; het totaal aan beschikbare geldmiddelen mag niet hoger zijn dan  € 46.520. Bij deze toets wordt gewaarborgd dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Naast de beschikbare geldmiddelentoets blijft de partnerinkomenstoets van toepassing.

Bij goedkeuring van de aanvraag kan de Tozo-uitkering over de gehele periode van Tozo 3.0 worden toegekend. Wel geldt nog altijd een inlichtingenplicht; wijzigen de omstandigheden waardoor de ondernemer geen recht meer heeft op Tozo, of waardoor hij voor een lager bedrag aan uitkering in aanmerking komt, dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betreffende gemeente.

Verder gaan de gemeenten ondernemers vanaf januari 2021 waar nodig ondersteunen ter voorbereiding op de nieuwe omstandigheden, als ondernemer dan wel als werknemer in loondienst. Samen met de ondernemer wordt bekeken welke ondersteuning wenselijk is, zoals bijvoorbeeld coaching, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Voor de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal geldt dat deze samen met de reeds verkregen Tozo-leningen onder Tozo 1.0 en 2.0 maximaal € 10.157 mag bedragen. De voorwaarden daarvoor worden vooralsnog niet gewijzigd.


TVL 3.0

Ook de TVL (Tegemoetkoming vaste lasten) blijft bestaan onder noodpakket 3.0. Het maximale bedrag aan tegemoetkoming wordt daarbij verhoogd naar € 90.000 per onderneming per drie maanden. De regeling wordt in drie tijdvakken van drie maanden opgesplitst vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Wel wordt de regeling in de genoemde periode geleidelijk afgebouwd. Per tijdvak moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. De aanvraag voor het eerste tijdvak (oktober tot en met december 2020) kan vanaf 1 oktober 2020 worden ingediend.

Een aanpassing ten opzichte van de huidige TVL is dat bedrijven nu over drie maanden bezien minimaal € 4.000 aan vaste lasten moeten hebben in plaats van over vier maanden. Het vereiste minimale percentage omzetverlies blijft in het eerste tijdvak 30%. Vanaf januari 2021 wordt dit percentage langzaam verhoogd. Welke percentages in het tweede en derde tijdvak gaan gelden, is nog niet bekend. De overige voorwaarden blijven vooralsnog gelijk.

Bijzonder uitstel van betaling

Als sprake is van betalingsproblemen die hun oorzaak vinden in de corona-crisis, kan nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd of een eerdere aanvraag worden verlengd. De voorwaarden inzake de aanvraag dan wel de verlenging van een bijzonder uitstel van betaling zijn ongewijzigd gebleven. Deze voorwaarden kunt u via onze eerdere nieuwsbrief / blog raadplegen. U kunt ook contact met ons opnemen, wij lichten de voorwaarden graag toe.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt voor alle ondernemers uiterlijk op 1 januari 2021 af. Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel dienen binnen de reguliere termijnen te worden voldaan. Ten aanzien van de belastingschuld, opgebouwd tijdens de periode van bijzonder uitstel, zal de belastingdienst een ruime betalingsregeling gaan aanbieden.

De opgebouwde belastingschuld mag over een periode van 24 maanden worden afgelost, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Dit geldt tevens voor de gevallen waarin het uitstel van betaling vóór 1 januari 2021 afloopt. Er zal een vast maandbedrag worden afgesproken. Eerder aflossen of extra aflossen naast het maandbedrag staat vrij. Indien het niet mogelijk is om de belastingschuld in 24 maanden af te lossen zal de belastingdienst samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Het eerder aangepaste tarief van de invorderingsrente (0,01%) blijft tot 1 december 2021 van kracht. De belastingdienst zal in september 2020 een brief sturen waarin het bovenstaande nog een keer wordt uitgelegd.

Er zijn momenteel diverse scenario’s mogelijk. Hebben wij voor u reeds bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Dan nemen wij tijdig contact met u op inzake een eventuele vervolgactie.

Wenst u alsnog bijzonder uitstel aan te vragen of een door u zelf aangevraagd bijzonder uitstel te verlengen? Neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat bij een verlenging, afhankelijk van de hoogte van de totaal openstaande belastingschuld, mogelijk een liquiditeitsprognose en een ‘derde-verklaring’ moet worden opgesteld vóór 1 oktober 2020.