Op donderdag 25 juni is de nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0) gepubliceerd, UBO-register en ander nieuws van afgelopen week

25 juni 2020

Op donderdag 25 juni is de nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0) gepubliceerd. De regeling zorgt ervoor dat bedrijven die werknemers in dienst hebben, onder voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen over de maanden juni tot en met september 2020. In deze nieuwsbrief gaan wij kort in op een aantal aspecten van de NOW 2.0. Daarnaast doen wij een aantal praktische mededelingen betreffende de Tozo 2.0 en de TVL MKB.

NOW 2.0
De NOW-subsidie kan onder de nieuwe NOW-regeling worden aangevraagd onder dezelfde voorwaarden als die voor de aanvraag voor NOW 1.0 golden. De belangrijkste hiervan is, dat de (verwachte) omzet in het gekozen omzettijdvak ten opzichte van de referentie-omzet minimaal met 20% daalt. Het omzettijdvak waarover de omzetdaling wordt berekend, is een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor bedrijven die NOW-subsidie onder NOW 1.0 hebben aangevraagd, geldt dat dit omzettijdvak moet aansluiten bij het gekozen omzettijdvak voor die aanvraag. De tegemoetkoming bedraagt wederom maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies, en het voorschot wordt ook nu bepaald op 80% van dit bedrag. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.

Er zijn echter ook een aantal verschillen te onderkennen tussen de NOW 1.0 en de NOW 2.0. De belangrijkste daarvan zijn de volgende:

– De boete ter hoogte van 50% van de loonsom bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden is komen te vervallen; bij ontslag van méér dan 20 werknemers in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 wordt echter wel een boete berekend van 5% van het subsidiebedrag, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;

– Wanneer een accountantsverklaring is vereist (id est bij een voorschot boven de € 100.000 of een vaststelling boven de € 125.000), mogen bedrijven over 2020 geen bonussen (aan bestuur of directie) of dividend uitkeren en geen eigen aandelen inkopen, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021;

– De forfaitaire opslag voor aanvullende kosten van werkgevers wordt verhoogd van 30% naar 40%;
– De werkgever is, bij gebruikmaking van de NOW 2.0, verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren zich bij of om te scholen, zodat zij goed voorbereid zijn op een door de coronacrisis veranderende arbeidsmarkt.

De NOW-subsidie onder NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli aanstaande, tot en met 31 augustus 2020. Wij nemen op korte termijn contact op met klanten waarvoor wij reeds NOW 1.0 hebben aangevraagd, om de mogelijkheden van de nieuwe NOW-regeling te bespreken en eventueel een aanvraag voor hen te doen. Ook kan, indien het gekozen omzettijdvak voor NOW 1.0 in mei of juni afloopt, al worden aangevangen met de voorbereidingen voor de aanvraag betreffende de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie onder NOW 1.0. Voor deze vaststelling hebben wij echter nog ruim de tijd (deze termijnen zijn mede afhankelijk van het al dan niet aanvragen van een subsidie onder NOW 2.0). Hierover informeren wij de betreffende klanten dan ook telefonisch dan wel per mail.

Heeft u geen NOW-subsidie aangevraagd onder NOW 1.0 (of hebben wij dat niet voor u gedaan) en wenst u hulp bij het bekijken van de mogelijkheden van de NOW 2.0 en/of bij de aanvraag, neem dan contact met ons op!

Tozo 2.0 en TVL MKB
De nieuwe Tozo-regeling (Tozo 2.0), kan reeds worden aangevraagd en is mogelijk tot 1 oktober 2020. Hierbij kan, onder voorwaarden, voor maximaal 4 maanden (juni tot en met september) een tegemoetkoming in het levensonderhoud worden verkregen. Belangrijk verschil met de regeling onder Tozo 1.0 is, dat voor Tozo 2.0 een partnerinkomenstoets geldt; bedraagt het inkomen van u en uw partner samen meer dan het sociaal minimum, dan bestaat geen recht meer op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Ook is het onder Tozo 2.0 wederom mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen, voor maximaal € 10.157. Dit bedrag geldt voor de leningen onder Tozo 1.0 en Tozo 2.0 samen.

Wij nemen spoedig contact op met onze klanten waarvoor wij reeds een aanvraag voor Tozo 1.0 hebben gedaan, om eventuele vervolgstappen te bespreken en te bekijken of het aanvragen van Tozo 2.0 mogelijk en zinvol is. Heeft u (of hebben wij) nog geen Tozo-aanvraag (voor u) gedaan, maar denkt u in aanmerking te komen voor Tozo 2.0? Neem dan gerust contact met ons op!

Wat betreft de TVL MKB – de opvolger van de TOGS – geldt dat deze regeling nog niet is gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende deze nieuwe regeling en nemen te zijner tijd contact op met klanten waarvoor wij de TOGS hebben aangevraagd. Hebben wij geen TOGS voor u aangevraagd, maar wilt u weten of u wellicht in aanmerking komt voor de toekomstige TVL MKB? Neemt u dan contact met ons op zodra de voorwaarden van de regeling bekend zijn. Houdt u hiervoor onze nieuwsbrieven en blogsite in de gaten!

Eerste Kamer gaat akkoord met wetsvoorstel UBO-register
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aanvaard.
Het betreft een implementatiewetsvoorstel dat voortvloeit uit de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Hiertoe worden diverse wetten gewijzigd waaronder de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De wijzigingen hebben tot gevolg dat er een algemene verplichting ontstaat voor in Nederland opgerichte entiteiten — rechtspersonen, personenvennootschappen en andere juridische entiteiten — om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. De UBO’s dienen te worden ingeschreven in het UBO-register. Bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor 18 maanden de tijd.
Echter, nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) al registreren op het moment dat zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.
In het geval de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft niet worden nagekomen, kunnen er boetes worden opgelegd.
Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt is nog niet bekendgemaakt.

Zie voor onze overige blog-artikelen deze week:

Inzake de vermogensrendementsheffing

Voor 1 juli schriftelijk vastleggen arbeidscontracten onbepaalde tijd i.v.m. hoge WW-premie