Prinsjesdag 2015; belastingen voor ondernemingen

10 oktober 2015

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting:
Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2016

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2016
Bel.ink.meer dan (€)maar niet meer dan (€)Tarief 2016 (%)
1e schijf19.92236,55
2e schijf19.92233.71540,15
3e schijf33.71566.42140,15
4e schijf66.42152,00

Step-up bij juridische fusie over de grens
Ondernemingen die te maken hebben met een grensoverschrijdende juridische fusie of juridische splitsing, moet vanaf 1 januari 2016 rekening houden met een zogeheten step-up bepaling. Deze bepaling houdt grofweg gezegd het volgende in. De aandeelhouders moeten de fiscale waarde van het gestorte kapitaal op de nieuwe aandelen, die zij kregen ter vervanging van de aandelen in het gefuseerde of gesplitste lichaam, stellen op de waarde in het economische verkeer van het vermogen dat door de fusie of splitsing is overgegaan. Zo voorkomt de wetgever dat Nederland een dividendbelastingclaim vestigt op bestaande buitenlandse winstreserves. Deze bepaling treedt niet in werking voor zover het vermogen dat is overgegaan bestaat uit aandelen in een Nederlandse vennootschap onderneming.

Vergoeding dochter belast bij moeder
Vergoedingen en betalingen, evenals vervangingen van zulke bedragen, die een moedermaatschappij ontvangt uit een deelneming zullen niet meer vallen onder de deelnemingsvrijstelling of -verrekening als de deelneming deze vergoedingen en betalingen kan aftrekken van haar winstbelasting. Als zulke vergoedingen en betalingen zijn inbegrepen in de prijs van de verworven deelneming, zijn ze ook belast bij de moedermaatschappij als de dochter ze kon aftrekken.

Let op!
De vergoedingen en betalingen die op grond van deze nieuwe regeling niet vallen onder de deelnemingsvrijstelling en –verrekening, vallen evenmin onder de regels van de compartimentering bij een sfeerovergang.

Beperking deelnemingsverrekening
De deelnemingsverrekening wordt uitgesloten voor vergoedingen en betalingen uit een laagbelaste beleggingsdeelneming voor zover zij aftrekbaar zijn voor die deelneming. Voor de deelnemingsverrekening zijn de werkelijk verschuldigde belastingen bij de deelneming niet van belang.

Vaker substance-toets buitenlands ab
Als een buitenlands lichaam een aanmerkelijk belang (minstens 5%) houdt in een Nederlands lichaam, zijn de dividenden en vervreemdingsvoordelen uit dat Nederlandse lichaam onder voorwaarden belast. Deze belastbaarheid doet zich voor als het buitenlandse lichaam het aanmerkelijk belang houdt met als (een van de) voornaamste doel(en) het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting. Nu geldt deze regeling niet als het belang behoort tot het ondernemingsvermogen. Maar vanaf 2016 moet men in alle gevallen toetsen of het belang wordt gehouden met als (een van de) hoofddoel(en) het ontgaan van belastingheffing. Bovendien moet men toetsen of de structuur is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Bij zakelijkheid is de bepaling niet van toepassing.

Let op!
De zakelijkheid zal worden vastgesteld aan de hand van de zogeheten substance-eisen. Als het buitenlandse lichaam zelf of via een tussenvennootschap een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk belang ook functioneel tot het ondernemingsvermogen is te rekenen, is er niets aan de hand.

Coöperatie houdt dividendbelasting in
In beginsel hoeft een coöperatie alleen dividendbelasting in te houden als zij wordt gebruikt om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan. Nu blijft deze inhoudingsplicht achterwege als de lidmaatschapsrechten behoren tot het ondernemingvermogen, maar dit onderscheid komt te vervallen. De inhoudingsplicht zal echter niet van toepassing zijn als sprake is van een zakelijke situatie. Bijvoorbeeld doordat de coöperatie een zelfstandige en reële economische betekenis heeft.