Prinsjesdag 2015; Overige maatregelen belastingen

10 oktober 2015

Fictie exportregeling afvalstoffenbelasting
Per 1 juli 2015 wordt ook afvalstoffenbelasting geheven voor het verkrijgen van toestemming om de afvalstoffen buiten Nederland te brengen en daar te laten verbranden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleent hiertoe toestemming bij beschikking. Op basis van de nieuwe fictie heeft de door ILT verleende toestemming voor het volledige vermelde gewicht betrekking op afvalstoffen die in het buitenland worden verbrand. Dit is alleen anders als dat uit de beschikking blijkt. Voor alle partijen is daardoor bij afgifte van de beschikking duidelijk hoeveel belasting verschuldigd is bij het aflopen van de beschikking.

Verlaging tarief energiebelasting
Het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt verder verlaagd. Per 1 januari 2016 wordt de tariefsverlaging aangepast van 7,5 cent per kWh naar 9,0 cent per kWh.

let op!
De tariefsverlaging naar 9,0 cent per kWh geldt voor coöperaties die de inspecteur vanaf 1 januari 2016 aanwijst, en ook voor coöperaties die al voor die datum zijn aangewezen.

Teruggaafregeling voor aardgas
Voor aardgas dat is geleverd voor gebruik als brandstof voor vaartuigen op communautaire wateren, waaronder de visserij, wordt een teruggaafregeling voorgesteld. Het gaat dan om alle wateren die toegankelijk zijn voor alle voor de commerciële zeescheepvaart geschikte zeeschepen, dus niet de binnenwateren.

Let op!
Pleziervaartuigen kunnen geen gebruik maken van de teruggaafregeling.

Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrij
Ten aanzien van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt een tariefverhoging en een aantal vereenvoudigingen voorgesteld. De twee huidige tarieven worden geüniformeerd en verhoogd € 7,91 per 100 liter. Het laagste tarief van de bieraccijns wordt daaraan gelijkgesteld. Daarnaast vervalt het onderscheid in huishoudelijk en niet huishoudelijk gebruik voor de berekening van de verbruiksbelasting voor onder andere siropen en poeders. Tot slot worden de vrijstellingen voor vruchten- en groentesappen in specifieke gevallen afgeschaft.

Herintroductie vrijstelling kolenbelasting
Op 1 januari 2013 werd de vrijstelling van kolenbelasting voor kolen gebruikt voor elektriciteitsproductie afgeschaft. Het kabinet wil deze vrijstelling nu herinvoeren. De vrijstelling geldt dan voor alle installaties waarin door middel van kolen elektriciteit wordt opgewekt. Vanwege de afspraak om de meest vervuilende elektriciteitsproductie af te bouwen, moeten grote stookinstallaties op grond van een voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer vanaf 1 januari 2016 voldoen aan een minimum rendementseis van 38% (en vanaf 1 juli 2017 40%). Kolencentrales die hier niet aan voldoen, moeten sluiten.

Vrijstelling uitkeringen artikel 2 fonds
Het kabinet gaat uitkeringen uit het artikel 2-fonds vrijstellen van belasting, waardoor bepaalde negatieve gevolgen voor ontvangers niet meer optreden. Het fonds betreft een compensatieregeling voor bepaalde Joodse oorlogsslachtoffers. Het gaat om ongeveer 2500 gerechtigden die een uitkering van € 320 per maand ontvangen.