Prinsjesdag – Pakket belastingplan 2021

16 september 2020

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van het kabinet aangekondigd. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de voor de ondernemer belangrijkste voorgenomen fiscale wijzigingen. Wanneer, of en in hoeverre de plannen worden doorgevoerd, hangt af van de behandeling en goedkeuring ervan in de Tweede en Eerste Kamer. Wij volgen het wetgevingsproces en houden u hierover op de hoogte.

Basistarief inkomstenbelasting in 2021 verlaagd
Het huidige tarief in de eerste schijf van box 1 (tot € 68.507) van de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 37,35% naar 37,10%. De verlaging van dit basistarief wordt doorgezet tot een percentage van 37,03% is bereikt in 2024.

 Zelfstandigenaftrek omlaag
Ondernemers voor de inkomstenbelasting komen nu onder voorwaarden in aanmerking voor een zelfstandigenaftrek van € 7.030. Deze aftrek gaat vanaf 2021 omlaag naar € 6.670 en wordt daarna in stappen verlaagd tot € 3.240 in 2036.

Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting
De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden (extra) verhoogd per 2021. De hoogte van deze kortingen hangt af van het (arbeids)inkomen.

Wijzigingen overdrachtsbelasting
Starters op de woningmarkt in de leeftijd van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 2021 éénmalig geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van een eigen woning. Daarbij moet in een verklaring worden vastgelegd dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting niet eerder is ontvangen en de woning het hoofdverblijf van de koper is. De aankoop van een bedrijfspand voor eigen gebruik wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting in plaats van de nu geldende 6%. Worden panden aangekocht ter belegging – ongeacht of het gaat om woningen of ander vastgoed – dan is vanaf 2021 ook 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wijziging verliesverrekeningsmogelijkheden
Vennootschapsbelastingplichtige ondernemers met een winst van meer dan € 1 miljoen kunnen vanaf 2021 nog maar 50% van hun winst boven de € 1 miljoen verrekenen met verliezen uit het verleden. Daartegenover staat dat de beperking in de tijd om verliezen uit het verleden te verrekenen met toekomstige winsten, vervalt.

Verlaging lage vennootschapsbelastingtarief
Het lage Vpb-tarief van 16,5% wordt in 2021 verlaagd naar 15%. Daarnaast gaat voor dit lage tarief een grens gelden voor winsten tot € 245.000, in plaats van de huidige grens van € 200.000. In 2022 wordt deze grens nog verder verhoogd tot € 395.000. Het verlagen van het hoge Vpb-tarief van 25% gaat niet door.

Tarief innovatiebox naar 9%
Bedrijven die winst maken met behulp van innovatieve activiteiten, hoeven over dat deel van de winst niet het volledige tarief aan vennootschapsbelasting te voldoen. Het effectieve tarief van deze innovatiebox stijgt vanaf 1 januari 2021 wel van 7% naar 9%.

Invoering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Het kabinet wil werkgevers wegens de coronacrisis ondersteunen door de mogelijkheid te bieden investeringen te doen met gebruikmaking van een nieuwe investeringskorting, de BIK. Deze korting kan worden verrekend via de loonheffing. Details van deze regeling moeten nog worden uitgewerkt.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Beëindigt een kleine werkgever zijn bedrijf door ziekte of pensionering, of stopt het bedrijf door overlijden van de werkgever, dan kan onder voorwaarden een compensatie voor de transitievergoeding voor werknemers worden verkregen. Deze regeling gaat naar verwachting in vanaf 1 januari 2021.

Verlaging percentage vrije ruimte (WKR)
Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscaal loon wordt in 2021 verlaagd naar 1,18% in plaats van het huidige 1,2%. Werkgevers kunnen derhalve een kleiner deel van de totale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 is wegens de coronacrisis tijdelijk verhoogd naar 3%. Vanaf 2021 gaat dit percentage weer terug naar 1,7%.

Aanpassingen box 3
Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat per 1 januari 2021 omhoog van € 30.846 naar € 50.000. Voor fiscaal partners geldt 2 maal het heffingsvrije vermogen voor hen samen. Over dat bedrag aan box 3-vermogen is geen inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief van deze box gaat wel omhoog van 30% naar 31% in 2021.