Prinsjesdageditie: internationaal

22 september 2021

 

Verrekening bij CFC-maatregel

De aanvullende CFC-maatregel richt zich tegen het verschuiven van winst naar laagbelastende staten. Deze maatregel laat onder voorwaarden toe dat de buitenlandse winstbelasting van CFC-lichamen wordt verrekend. De te verrekenen buitenlandse belasting wordt per lichaam afzonderlijk berekend. Soms kan niet het gehele bedrag worden verrekend en moet een deel worden vooruitgeschoven. In de wet is niet opgenomen in welke volgorde de verrekening dan moet plaatsvinden. Dat wordt nu geregeld: de belastingbedragen worden in aanmerking genomen van klein naar groot. Zijn de bedragen even groot, dan wordt van elk een evenredig gedeelte in aanmerking genomen.

Internationale belastingontwijking

‘Omgekeerde hybride lichamen’ zijn samenwerkingsverbanden die niet zelfstandig belastingplichtig zijn in het land van vestiging, maar wel als zelfstandig belastingplichtige worden aangemerkt door de staat waar een gelieerde participant is gevestigd. Deze lichamen worden integraal binnenlands belastingplichtig in Nederland, als ze in Nederland zijn gevestigd (of het samenwerkingsverband hier is aangegaan). Als de winst rechtstreeks belast is bij een participant in een staat die dat lichaam als transparant aanmerkt, wordt voorzien in een aftrekmogelijkheid.

Nu komen er aanvullingen die voorzien in het inregelen van de maatregel in de systematiek van de inkomsten-, vennootschaps-, dividend- en bronbelasting. Ook komen er enkele aanpassingen, zoals ten aanzien van het samentellen van belangen van gelieerde lichamen om te beoordelen of sprake is van een omgekeerd hybride lichaam.

Let op!

De belastingplichtmaatregel is al eerder geïmplementeerd, maar wel met de uitgestelde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022.

Vaste inrichting en bronbelasting

Het kabinet wil het begrip vaste inrichting voor de bronbelasting over renten- en royaltybetalingen uitbreiden. Daarvoor zal volgens de aanbiedingsbrief bij de belastingplannen de Wet bronbelasting 2021 worden gewijzigd. Het uitgebreidere begrip geldt nu al voor de vennootschapsbelasting. De uitbreiding zal ertoe leiden dat ook bronbelasting wordt geheven over renten- en royaltybetalingen voor zover die toerekenbaar zijn aan specifieke Nederlandse bronnen, zoals onroerende zaken in Nederland.


Verduidelijking hybride bepalingen bronbelasting

In de begeleidende brief bij de belastingplannen kondigt het kabinet een technische wijziging aan in de Wet bronbelasting 2021. De hybride bepalingen zullen worden verduidelijkt. Daardoor zullen hybride lichamen niet langer belastingplichtig zijn voor de bronbelasting als niet tenminste één van de achterliggende gerechtigden (al dan niet via een samenwerkende groep) een kwalificerend belang heeft in het hybride lichaam. Deze wijziging zal terugwerken tot en met 1 januari 2021.

 

Bronvermelding: SDU