Recente uitspraak Hoge Raad: forfaitaire Box 3-heffing niet rechtsgeldig

28 december 2021
De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag, 24 december, een uitspraak gedaan over de box 3-heffing. De hoogste rechter verklaarde dat de regeling die geldt vanaf 2017 in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het arrest heeft invloed op de box 3-heffing vanaf 2017.Sinds 2017 wordt de box 3-heffing gebaseerd op een vermogensmix waarbij er wordt verondersteld dat het vermogen bestaat uit een bepaalde verdeling van beleggingen en spaargeld. Beide vermogensbestanddelen worden geacht een bepaald forfaitair rendement te hebben opgeleverd. De box 3-heffing, gebaseerd op de forfaitaire beleggingsmix met een forfaitair rendement, leidt vaak tot een hogere belastingheffing dan indien de belasting zou worden berekend op basis van het werkelijke rendement. Daarom wordt er ook al langer geprocedeerd omdat beleggers het door de fiscus veronderstelde rendement moeilijk behalen.

De overheid is al vaker door rechters op de vingers getikt over de box 3-heffing en beloofde beterschap door op zoek te gaan naar een methode om het werkelijke rendement te belasten. Door deze uitspraak zal de overheid sneller met een oplossing moeten komen dan eerder werd aangegeven in het coalitieakkoord (2025). Het bijzondere namelijk van dit arrest is dat de Hoge Raad hier de consequentie aan verbindt dat gedupeerden rechtsherstel moeten krijgen. En wel zo dat de box3 heffing wordt beperkt over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement.

Over de precieze reikwijdte van het arrest bestaat nog onzekerheid. Daarover verwachten we nog een standpuntbepaling door de Staatssecretaris. Wij gaan inventariseren voor onze bestaande klanten of er op grond van dit arrest bezwaar mogelijk is en nemen dan met u contact op. Ook houden we u op de hoogte over eventueel door de overheid geboden rechtsherstel.

Als u vragen hierover heeft, neem dan gerust contact met ons op.