Teruggaaf dividendbelasting

10 november 2016

Op basis van arresten van het Hof van Justitie en de vervolgarresten van de Nederlandse Hoge Raad heeft de staatsecretaris vooruitlopend op wetgeving een besluit uitgevaardigd. Wij gaan hier in op de situatie dat een natuurlijk persoon inwoner van België dividenden uitvangt van een in Nederland gevestigde aandelenvennootschap. Het gaat om aandelen die zou hij in Nederland wonen tot zijn box3 vermogen zouden behoren. Er wordt door de Nederlandse aandelenvennootschap 15% dividendbelasting ingehouden. Zou hij in Nederland wonen dan kan hij deze Nederlandse dividendbelasting volledig verrekenen en “resteert” de box3 heffing op de aandelen. Als deze box3 heffing minder is dan de 15% dividendbelasting dient het verschil teruggegeven te worden aan de inwoner van België. De inwoner van België heeft geen recht op een verrekening van de Nederlandse dividendbelasting in België.
Bij de berekening van de vergelijkbare Nederlandse box3 heffing kan de inwoner van België rekening houden met het volledige heffingsvrij vermogen. Volgens het Besluit mag hij slecht de aandelen meenemen waarop dividend is uitgekeerd. Schulden ter zake van het aandelenbezit mogen niet worden meegenomen. Over dit laatste kan volgens ons ook anders gedacht worden.