Uitbreiding corona steunmaatregelen

29 november 2021
Het kabinet heeft besloten om, naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen die afgelopen vrijdag 26 november zijn aangekondigd, de coronasteunmaatregelen voor het vierde kwartaal 2021 uit te breiden. Dit houdt in grote lijnen in dat de bestaande TVL-regeling wordt verruimd, de NOW-regeling opnieuw gaat gelden en het bijzonder uitstel van betaling alsnog wordt verlengd. Hieronder gaan wij in op de belangrijkste uitbreidingen van het steunpakket.

Verruiming TVL Q4 2021
Eerder schreven wij al in onze blog dat voor het vierde kwartaal 2021 een nieuwe TVL-regeling op komst was. Deze regeling wordt nu op een tweetal punten verruimd:-Het subsidiepercentage wordt verhoogd van 85% naar 100%;

– De hoogte van de TVL Q4 2021 gaat voor MKB-ondernemingen maximaal € 550.000 bedragen en voor niet-MKB-ondernemingen € 600.000.

In het nieuwsbericht van de overheid wordt overigens nog steeds gesproken over het vierde kwartaal 2019 dan wel het eerste kwartaal 2020 als referentieperiode. In de kamerbrief zelf wordt niet gesproken over welke referentieperiodes ondernemers kunnen kiezen voor de TVL Q4 2021. De tekst van de regeling is nog altijd niet gepubliceerd, waardoor wij nog geen uitspraken kunnen doen over de vraag of deze referentieperiodes kloppen.

Nieuwe NOW 5-regeling

De nieuwe NOW 5-regeling komt in grote lijnen overeen met de NOW 4-regeling. Dat wil zeggen dat het omzetverlies minimaal 20% moet zijn ten opzichte van de referentieperiode, het subsidiepercentage 85% is, en er rekening wordt gehouden met maximaal 80% omzetverlies bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Het voorschot bedraagt wederom 80% van de vergoeding waar volgens de gegevens in de aanvraag recht op bestaat. Tevens blijven de bestaande verplichtingen voor de werkgever, zoals de inspanningsverplichting om een vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen werknemer aan nieuw werk te helpen en het bonus- en dividendverbod voor bepaalde groepen, gelden. Daarbij geldt eerstgenoemde verplichting pas bij ontslagen vanaf 27 november jl.

Er is ook een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling ten opzichte van eerdere regelingen:

– Voor de subsidieperiode worden de maanden november en december 2021 in aanmerking genomen. Omdat de subsidieperiode dus slechts 2 maanden betreft, zal omzet in de referentieperiode (2019) moeten worden omgerekend naar 2 maanden;

– De omzetperiode kan niet meer worden gekozen; bij iedere ondernemer wordt uitgegaan van de maanden november en december 2021;

– De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;

– De loonsom mag in de subsidiemaanden met 15% dalen ten opzichte van de referentieloonsom, zonder dat een korting op de NOW plaatsvindt. Eerder was dit 10%;

– Meer startende ondernemers kunnen de NOW 5 aanvragen. Ondernemers die in de periode 1 februari 2020 – 1 juli 2021 zijn begonnen, kunnen de NOW 5 aanvragen, waarbij de referentieomzet wordt berekend met behulp van de periode 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021. Ondernemers die na 1 juli 2021 maar vóór 1 oktober 2021 zijn gestart kunnen de NOW 5 eveneens aanvragen. Hun referentieomzet wordt berekend door de omzet van de eerste volledige maand omzet tot en met 31 oktober 2021 om te rekenen naar 2 maanden.

Verder bekijkt het kabinet de mogelijkheid om, indien de NOW na het einde van dit kalenderjaar moet worden voortgezet, een jaaromzetverliesdrempel te introduceren als extra voorwaarde; wordt op jaarbasis geen omzetverlies geleden, dan bestaat geen recht (meer) op NOW. Dit geldt echter nog niet voor de NOW 5 (november en december 2021).

De NOW 5 kan naar verwachting in december worden aangevraagd. De beslistermijn op de aanvraag bedraagt maximaal 13 weken, maar het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de beslissing te nemen en een eventueel voorschot uit te betalen. De uitbetaling vindt plaats in één termijn.

Verlenging bijzonder uitstel van betaling
Het bijzonder uitstel van betaling in verband met Covid-19 wordt verlengd over het vierde kwartaal 2021 voor ondernemers die reeds bijzonder uitstel hebben gehad en nog openstaande belastingschulden die hieronder vallen, hebben. Dit uitstel geldt voor dezelfde belastingmiddelen als die waarvoor eerder bijzonder uitstel gold, en waarbij de uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 ligt. Zo valt de btw over het vierde kwartaal 2021 bijvoorbeeld nog onder het bijzonder uitstel.

Ondernemers die inmiddels hun belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vielen, hebben terugbetaald of die nog geen bijzonder uitstel hebben genoten, kunnen alsnog uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van hun belastingen in het vierde kwartaal 2021. Uit de letterlijke lezing van de tekst van de kamerbrief zou kunnen worden afgeleid dat het bijzonder uitstel voor deze groep ondernemers slechts ziet op de belastingschulden die zien op het vierde kwartaal 2021; dit gaat volgens ons echter in tegen de bedoeling van de uitstelregeling.

Invorderingsrente blijft voorlopig op 0,01%
Ten slotte wordt de invorderingsrente niet vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024, maar blijft het percentage tot 1 juli 2022 0,01%. Daarna wordt de stapsgewijze verhoging totdat de ‘oude’ 4% op 1 januari 2024 is bereikt, weer ingezet.

Wij gaan voor onze klanten bekijken of zij aanspraak kunnen maken op één of meer van de coronasteunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021. Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, of denkt je in aanmerking te komen voor coronasteun? Neem dan gerust contact met ons op.