Update corona: bijzonder uitstel van betaling ivm coronacrisis en melding betalingsonmacht

14 april 2020

Het bijzonder uitstel van betaling kan voor tenminste 3 maanden worden verkregen. Zoals reeds gecommuniceerd is het van groot belang om de belastingaangifte te blijven doen. Uitstel van betaling kan immers pas worden aangevraagd nadat er een belastingaanslag is opgelegd.

Automatisch uitstel van betaling voor 3 maanden
Er kan voor ten minste 3 maanden uitstel van betaling worden verkregen. Dit uitstel wordt in beginsel automatisch verleend. De belastingdienst maakt haar beslissing op het verzoek echter wel kenbaar. De betaling van de belastingaanslag(en) waarvoor uitstel wordt aangevraagd mag vanaf de dagtekening van het verzoek voor 3 maanden worden uitgesteld. Het uitstel wordt dus niet, in tegenstelling tot hetgeen eerder door de belastingdienst is gecommuniceerd, tot uiterlijk 19 juni 2020 verleend.

Uitstel van 3 maanden te kort?
Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kan er ook voor een langere periode uitstel worden aangevraagd.
Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt aangevraagd minder dan € 20.000 bedraagt is géén derde deskundigenverklaring nodig. Er wordt dan volstaan met informatie waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van voorgaande maanden.
Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt aangevraagd méér dan € 20.000 bedraagt is wél een derde deskundigenverklaring nodig.

Welke informatie een verklaring van een derde deskundige moet bevatten, is op dit moment nog niet bekend. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website. Wanneer hierover meer bekend is, laten wij dit weten. Het verzoek om uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden wordt vanwege de vereiste motivering niet automatisch verleend. De betaling mag in ieder geval worden uitgesteld totdat de belastingdienst haar beslissing op het verzoek kenbaar heeft gemaakt.

Het verzoek
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden kan zowel digitaal als schriftelijk. Intermediairs zijn, bij ontbreken van DigiD-gegevens van de cliënt, gewezen op de schriftelijke weg.
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden kan enkel schriftelijk worden ingediend. Een verzoek om uitstel valt in ieder geval tot 19 juni 2020 onder het versoepelde uitstelbeleid van de belastingdienst.
De lijst met de soort belastingaanslagen waarvoor uitstel van betaling kan worden verzocht is uitgebreid met de aanslag ‘Zorgverzekeringswet’. De lijst ziet er dan als volgt uit: aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) kan in 1 keer uitstel van betaling worden aangevraagd. Er hoeft niet te worden gewacht tot dat er voor al deze belastingen een aanslag is opgelegd, 1 aanslag is voldoende.

Voor de overige belastingen dient per belastingsoort apart uitstel van betaling te worden aangevraagd. Indien er gedurende de termijn van uitstel nieuwe belastingaanslagen worden opgelegd inzake de belastingen waarvoor reeds uitstel is aangevraagd, wordt tevens uitstel verleend voor de nieuwe aanslagen. Let op: de termijn van uitstel schuift niet op door deze nieuwe aanslagen. Met andere woorden, de oorspronkelijk verleende termijn van 3 maanden en de bijbehorende einddatum blijft leidend. Als blijkt dat de oorspronkelijk verleende termijn van 3 maanden te kort is, dient er opnieuw een verzoek om uitstel te worden ingediend. Eventueel opgelegde verzuimboetes worden teruggedraaid.

Melding betalingsonmacht
Indien u als bestuurder namens de BV gebruik maakt van de bijzondere uitstelregeling ten aanzien van de door de BV verschuldigde loonheffingen en/of omzetbelasting beschouwt de belastingdienst het verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. De melding is tijdig en rechtsgeldig voor tijdvakken vanaf februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de corona-crisis. De melding geldt tevens voor de toekomstige tijdvakken.

Hiermee wordt aansprakelijkheid van de bestuurder voor de niet-betaalde bedragen voorkomen, als de onderneming de belastingen na afloop van de uitsteltermijn niet kan voldoen. De melding van betalingsonmacht wordt door de belastingdienst apart beoordeeld. Uit voorzorg zullen wij in het verzoek om uitstel van betaling tevens een melding betalingsonmacht doen zodat dit kenbaar is voor de belastingdienst. Het normaliter aangewezen formulier van de belastingdienst voor het doen van melding betalingsonmacht is, ten aanzien van de tijdvakken vanaf februari 2020, in deze niet nodig.

NB: de toezegging van de belastingdienst inzake de melding van betalingsonmacht geldt alleen voor loonheffingen en omzetbelasting. Voor premies bedrijfspensioenfonds geldt nog steeds dat er tijdig een melding betalingsonmacht moet worden gedaan bij het pensioenfonds (tenzij het pensioenfonds anders beslist).