Update corona: ontslagboete NOW-regeling, verlenging Noodpakket 2.0, regeling België en Nederland inzake thuiswerkdagen en tegemoetkoming vaste lasten MKB

28 mei 2020

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de ontslagboete bij de NOW-regeling, de verlenging van het ‘Noodpakket 2.0’, de regeling tussen België en Nederland betreffende de thuiswerkdagen van grensarbeiders en de nieuwe tegemoetkoming voor vaste lasten voor het MKB.

Toch ontslagboete bij massaontslag
De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. Als dit akkoord niet onderling kan worden gesloten, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Het kabinet ziet deze regeling als een anti-misbruik-bepaling. Daarmee willen ze voorkomen dat bedrijven het steunpakket aangrijpen meer mensen te ontslaan dan nodig. Bedrijven die minder dan 20 mensen ontslaan, hoeven geen ontslagboete te betalen.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De bestaande extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt.

Verlenging ‘Noodpakket 2.0’
Het Noodpakket 2.0 (zie ook onze blog d.d. 20 mei) wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken. Deze verlenging betekent dat de loontegemoetkomingsregeling (NOW), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd.

Verlenging overeenkomst Nederland en België betreffende grensarbeiders
Op 30 april heeft Nederland afspraken gemaakt met België over de toepassing van het belastingverdrag bij thuiswerken in verband met de coronamaatregelen. Deze afspraken worden met een maand verlengd tot 30 juni. Met Duitsland worden de afspraken hieromtrent na 31 mei automatisch met een maand verlengd, totdat Nederland of Duitsland deze opzegt.

Als grensarbeiders in loondienst door de coronamaatregelen thuis moeten werken, zal de belastingplicht niet verschuiven van de werkstaat naar de woonstaat, mits de grensarbeider zijn salaris krijgt doorbetaald. Grensarbeiders moeten een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en met een schriftelijke bevestiging van hun werkgever kunnen onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen.

Verhoging maximaal bedrag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB)
In de TVL komt een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van 20.000 euro naar 50.000 euro voor vaste lasten. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Hoe hoog deze tegemoetkoming wordt, hangt af van het omzetverlies van het betreffende bedrijf. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.