Update corona: Uitbreiding doelgroep TOGS door RVO

17 april 2020

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) per 27 maart 2020 opengesteld. De TOGS (die eerder bekend werd gemaakt onder de noemer Noodloket) is een eenmalige belastingvrije gift van € 4000 aan ondernemingen die rechtstreeks zijn getroffen door overheidsmaatregelen rond de coronacrisis. Ook bepaalde culturele instellingen, sportclubs en zorgaanbieders kunnen de TOGS aanvragen.

Gedupeerde onderneming
Door die overheidsmaatregelen zien ondernemingen, instellingen en zorgaanbieders (hierna ondernemingen) hun omzet geheel of grotendeels verdwijnen. De gemiste omzet kan bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de coronacrisis achter de rug is. Voor deze gedupeerde ondernemingen geldt dat een groot deel van hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Het gaat concreet om ondernemingen die:

• Door overheidsingrijpen gedwongen hun deuren moeten sluiten;
• Dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en
evenementen, ook met minder dan honderd personen; of
• Direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Op basis hiervan is gekomen tot een eerste afbakening van de doelgroep die in aanmerking komt voor de TOGS:
• eet- en drinkgelegenheden (restaurants, cafetaria’s, cafés en dergelijke);
• bioscopen;
• haar- en schoonheidsverzorging (kappers, pedicures, visagisten en dergelijke);
• reisbemiddeling en reisorganisaties;
• rijschoolhouders;
• sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
• bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en     muziekscholen;
• bepaalde groepen ondernemers in de detailhandel, zoals winkeliers, benzinestations, tuincentra.

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning, maar er gelden uitzonderingen voor onder andere horecaondernemingen en ambulante ondernemingen (zie hierna voor een nadere toelichting op de vestigingsvereiste).

Uitbreiding doelgroep
Per 15 april 2020 is de doelgroep verder vergroot. Diverse contactberoepen – zoals tattooshops – die zich eerder nog niet konden aanmelden, omdat ze geen specifieke SBI-code hadden, krijgen toegang tot de TOGS. Ook zijn kleinere winkeliers in de voedselsector, dienstverlening zoals campings en taxibedrijven, gedupeerde agrarische recreatieondernemingen zoals een kampeerboerderij en gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen zoals groothandels in retail en horeca, fotografen, film- en televisieproductiebedrijven, particuliere beveiliging, uitzendbedrijven en leasebedrijven toegevoegd.

Vanaf 22 april 2020 kunnen ook bepaalde gedupeerde zorgondernemingen zoals tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en thuiszorgwinkels de TOGS aanvragen.

Lijst met SBI-codes
Zie voor een gedetailleerde lijst met Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes) die in aanmerking komen de website van de RVO (www.rvo.nl/vastgestelde SBI-codes).

Beoordeling bij afwijkende SBI-code

Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor de TOGS, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij de RVO. De RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het handelsregister staat ingeschreven.

Gedupeerde onderneming

Gedupeerde ondernemingen met een juiste SBI-code kunnen een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 ontvangen, als zij verwachten gedurende de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19:

• Een omzetverlies van ten minste € 4.000 zullen realiseren; en
• Ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door
de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen rond de coronacrisis.

De TOGS geldt per onderneming en niet per vestigingseenheid. De TOGS moet worden gezien als aanvulling op andere overheidsondersteuning uit het noodpakket banen en economie.
Aan de besteding van de TOGS door ondernemingen worden geen nadere eisen gesteld.

Gedupeerde agrarische recreatieonderneming

Een gedupeerde agrarische recreatieonderneming (dat is een agrarische onderneming met als hoofdactiviteit SBI-code 01 en daarnaast een nevenactiviteit met de code SBI-code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9) komt vanaf 15 april 2020 in aanmerking de TOGS, maar alleen als het te verwachten omzetverlies en de te verwachten vaste lasten betrekking hebben op die nevenactiviteit.

Gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen

Een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen (deze ondernemingen staan apart vermeld op de lijst met SBI-codes) komt vanaf 15 april 2020 in aanmerking voor de TOGS, maar alleen als die onderneming het omzetverlies verwacht te lijden doordat de onderneming voor minimaal 70% van zijn omzet afhankelijk is van direct gedupeerde ondernemingen of activiteiten die door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden.

Gedupeerde zorgonderneming

Een gedupeerde zorgonderneming (deze ondernemingen staan apart vermeld op de lijst met SBI-codes) komt vanaf 22 april 2020 in aanmerking voor de TOGS, maar alleen als die onderneming verwacht ook na een beroep te hebben gedaan op de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars (zie Financiële maatregelen voor ondernemers in dit Dossier Corona), nog steeds omzetverlies en vaste lasten te hebben.

Voorwaarden

Inschrijving Kamer van Koophandel
Het moet gaan om een onderneming die op peildatum 15 maart 2020 ingeschreven was in het handelsregister, met een fysieke vestiging in Nederland, onder één van hoofdactiviteiten met bijbehorende SBI-codes zoals vermeld op de lijst met SBI-codes, eventueel nader geclausuleerd.

Ondernemingen die zich na 15 maart 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven of de SBI-code hebben aangepast, komen niet in aanmerking. Alleen ondernemingen die niet in staat van faillissement verkeren en waarvoor geen verzoek tot surseance van betaling is ingediend, komen voor de TOGS in aanmerking.

Maximaal 250 werknemers
De TOGS is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB), inclusief zzp’ers, omdat deze groep doorgaans het hardst getroffen wordt door omzetverlies, hoge vaste kosten heeft en weinig financiële buffer heeft. Daarom geldt als voorwaarde dat er maximaal 250 personen werkzaam mogen zijn bij de onderneming.

Vestigingsvereiste

De TOGS wordt alleen verstrekt aan ondernemingen met minimaal één vestiging buiten de woning waar zij zelf wonen (het privéadres van de eigenaar of eigenaren). Ook is toegestaan dat de onderneming in de privéwoning is gevestigd, maar dan moet die vestiging fysiek zijn afgescheiden en een eigen opgang of toegang hebben. Die fysieke afscheiding moet de ondernemer kunnen aantonen met bewijsstukken, zoals een huur- of koopovereenkomst of de aftrekpost van een werkruimte in de belastingaangifte inkomstenbelasting.

De vestigingsvereiste geldt niet voor:
• Horecaondernemingen ingeschreven in het handelsregister onder de SBI-codes
56.10.1, 56.10.2 of 56.30 (bijvoorbeeld restaurant, café, fastfoodrestaurant,
cafetaria, ijssalon, eetkraam). Wel moet een horecaonderneming ten minste één
horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
• Ambulante ondernemingen ingeschreven in het handelsregister onder de
SBI-codes 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32,
50.30, 85.53 of 93.21.2 (bijvoorbeeld markthandel, binnenvaart,
autorijschool, taxibedrijf, touringcaroperator, kermisexploitant).
Bij een groot deel van deze ondernemers komt het vestigingsadres overeen met het woonadres van die ondernemer. Aangezien deze specifieke groep van ondernemers ook hoge vaste kosten heeft, is het niet wenselijk deze groep uit te sluiten van de TOGS.

Staatssteun
De TOGS wordt niet verstrekt als de algemene de-minimisverordening (staatssteun) zich hiertegen verzet. Dat betekent dat de onderneming moet voldoen aan het zogenoemde de-minimisplafond per onderneming. Dat is een plafond van € 200.000 aan de-minimissteun per drie belastingjaren (het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren).

Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. Concreet betekent dit dat de onderneming minstens € 4.000 aan ruimte voor de-minimissteun moet hebben.

Private sector

Overheidsbedrijven zijn uitgezonderd van de TOGS.

Aanvraag
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO vanaf 27 maart 2020 t/m 26 juni 2020 op de website www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Bij de aanvraag is een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger nodig of een DigiD. Ook ondernemers kunnen inloggen met Digid.
Bij de aanvraag moet de onderneming met een aantal vinkjes een verklaring inleveren omtrent het omzetverlies (dus geen bewijs) en de vaste kosten en nog een aantal verklaringen over het voldoen aan de (voor die onderneming geldende specifieke) voorwaarden van de TOGS. In het geval van een fysiek afgescheiden vestiging thuis, moeten ook de bewijsstukken daarvan bij de aanvraag worden overgelegd.
De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De bedoeling is dat aanvragers die voldoen aan de voorwaarden binnen twee weken na het indienen van de aanvraag de TOGS-gift ontvangen. De beslistermijn van de RVO op de aanvraag is formeel drie weken. Intermediairs moeten over een machtiging beschikken om de aanvraag namens hun klant te kunnen doen, maar die machtiging hoeft niet meegestuurd te worden met de aanvraag.

Controle

De RVO heeft de mogelijkheid om achteraf te toetsen of de aanvrager daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet en eventueel noodzakelijke bewijsstukken heeft overgelegd. Als dit niet het geval is, kan de TOGS-beschikking binnen vijf jaar na verstrekking daarvan ingetrokken worden of kan de hoogte worden herzien. Er volgt dan gehele of gedeeltelijke terugvordering, eventueel met verrekening van wettelijke rente. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de onderneming een valse verklaring over het te verwachten omzetverlies of de verwachte vaste kosten heeft aangeleverd.

Belastingvrijstelling
De eenmalige TOGS-gift is belastingvrij. Het kabinet gaat deze vrijstelling meenemen in het wetgevingspakket Belastingplan 2021.

Mogelijke toekomstige uitbreiding doelgroep

Het kabinet monitort continu de effectiviteit van de genomen overheidsmaatregelen uit het noodpakket banen en economie. Indien blijkt dat deze maatregelen niet toereikend zijn, kan in een latere fase besloten worden om meer sectoren voor de TOGS in aanmerking te laten komen. Dit is inmiddels enkele keren gebeurd.