Update coronamaatregelen: tijdelijke uitbreiding noodpakket

28 oktober 2020

Op 31 augustus 2020 berichtten wij in onze blog over het noodpakket 3.0. Het kabinet heeft in een brief van 27 oktober 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dit noodpakket tijdelijk uit te breiden wegens de nieuwe coronamaatregelen die op 13 oktober jl. zijn aangekondigd. Hierna gaan wij kort in op de voor ondernemers belangrijkste uitbreidingen.

Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca
De horeca heeft op 15 oktober (deels) haar deuren moeten sluiten voor een periode van 4 weken naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober. Omdat het niet mogelijk was zich hierop voor te bereiden, heeft de horeca kosten gemaakt voor onder andere bederfelijke voorraad die niet of niet geheel meer bruikbaar is. Daarnaast heeft specifiek de horeca noodzakelijke investeringen gedaan om ook in de winter met inachtneming van de gedragsregels omzet te kunnen maken, bijvoorbeeld door het winterklaar maken van de terrassen m.b.v. overkappingen. Dit zijn eenmalige variabele kosten die niet worden gedekt vanuit de generieke maatregelen, waaronder de TVL.

Om in deze kosten tegemoet te komen, wordt een éénmalige subsidie verstrekt. Bij de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij de TVL. Indien de TVL met succes wordt aangevraagd door een horecaonderneming, wordt de eenmalige tegemoetkoming automatisch toegekend. De subsidie zal gelijk zijn aan 2,75% van de omzetderving. De TVL, en dus de eenmalige subsidie, kan naar verwachting vanaf medio november worden aangevraagd. Wij houden u hierover op de hoogte.

Tijdelijke verbreding doelgroep TVL

De TVL kon tot nu toe alleen worden aangevraagd door ondernemers uit bepaalde sectoren, afhankelijk van hun SBI-code(s). Het kabinet stelt de TVL 2.0, die loopt van oktober tot en met december 2020, open voor alle sectoren (de financiële sector daargelaten). Wel dient nog steeds aan de overige voorwaarden voor de TVL te worden voldaan, zoals een omzetverlies van minimaal 30% en het hebben van een bedrag van € 3.000 aan forfaitair bepaalde vaste lasten. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de situatie van onze klanten, zodat we de mogelijkheid voor het aanvragen van de TVL kunnen inschatten. Hebben wij nog geen aanvraag voor u gedaan, maar wilt u weten of u in aanmerking komt voor de TVL 2.0? Laat het ons dan weten!

Evenementenbranchemodule
Voor ondernemers in de evenementenbranche kan de TVL voor de komende periode ongunstig uitpakken, aangezien de omzet van deze sector seizoensgebonden is. Bedrijven uit deze branche, die TVL 1.0 hebben ontvangen, komen mogelijk niet in aanmerking voor TVL 2.0 omdat hun referentieomzet in de maanden oktober tot en met december 2019 zodanig laag is, dat de drempel van een omzetverlies van 30% dan wel de forfaitaire vaste lasten van € 3.000 niet wordt gehaald. Zij kunnen met behulp van de evenementenbranchemodule een eenmalig bedrag ontvangen gebaseerd op de hoogte van hun TVL 1.0-subsidie. De evenementenbranche-ondernemer komt voor de module in aanmerking indien:

• Hij wel voor TVL 1.0 in aanmerking is gekomen, maar niet voor TVL 2.0 n aanmerking zal komen vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019;

• Hij binnen een SBI-code valt die aangeduid is als evenement-gerelateerd;

• Hij kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd of voor zijn omzet voor minimaal 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.

Premiemaatregel voor overwerk
De voor 2020 ingevoerde maatregel, inhoudende dat voor vaste werknemers die meer dan 30% overwerken de lage WW-premie niet hoeft te worden herzien, wordt doorgetrokken naar 2021; werken vaste werknemers in 2020 of 2021 meer dan 30% over, dan hoeft in deze jaren niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te worden afgedragen.

Time-out arrangement (TOA)

Dit arrangement zorgt ervoor dat ondernemers met een in de kern gezonde onderneming hun activiteiten tijdelijk kunnen stopzetten (‘winterslaap’), zonder faillissement te hoeven aanvragen. Daarbij wordt een akkoord met de schuldeisers van de onderneming tot stand gebracht waarbij de schulden worden gesaneerd. Bij verbetering van de situatie kunnen de ondernemers weer starten met de uitoefening van hun onderneming. Deze mogelijkheid wordt vormgegeven in een wet, de ‘Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)’. Naast deze wet gaat het TOA flankerende maatregelen bevatten, die de knelpunten bij het tijdelijk stoppen van de onderneming grotendeels moeten wegnemen. Het kabinet werkt de WHOA en overige maatregelen van het TOA momenteel uit. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over de andere coronasteunmaatregelen? Neem dan contact met ons op!