Update: de NOW-subsidie, de Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL MKB) en de maatregelen betreffende reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

19 juni 2020

In deze blog informeren wij u kort over de NOW-subsidie, de Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL MKB) en de maatregelen genomen in verband met Covid-19 betreffende vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen.

NOW-subsidie telt niet mee als omzet bij vaststelling hoogte NOW-subsidie Voor het bepalen van (de omvang van) het recht op NOW-subsidie, geldt dat verstrekte subsidies die zien op de referentieperiode, meetellen als omzet. De NOW-subsidie vormt daar echter een uitzondering op; deze wordt niet meegenomen in de omzet bij de vaststelling van de hoogte van de NOW-subsidie. Dit is expliciet opgenomen in de nieuwe, verlengde NOW-regeling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen in principe wel mee als omzet voor de NOW. De NOW houdt bijvoorbeeld ook rekening met subsidies die op een later moment worden uitgekeerd maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL MKB) net als TOGS vrijgesteld van belastingheffing
De TVL MKB zal naar verwachting eind juni worden opengesteld. Daarbij is het mogelijk een tegemoetkoming in de vaste lasten te krijgen voor MKB-ondernemers, van maximaal € 50.000 voor een periode van 4 maanden, waarbij sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 30%. Deze tegemoetkoming wordt normaal gesproken fiscaal gezien als winst. Net als de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), zal de TVL MKB voor de bepaling van de fiscale winst echter buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dus dat deze tegemoetkomingen niet worden belast in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De goedkeuring is vastgelegd in het geactualiseerde Besluit noodmaatregelen coronacrisis d.d. 18 juni 2020.

Vaste reiskostenvergoedingen en andere vergoedingen
Maakt een werknemer reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter, dan kan onder voorwaarden een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Door de coronacrisis is het reispatroon van veel werknemers veranderd. Dat kan als gevolg hebben dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen dan wel (gedeeltelijk) tot het loon dient te rekenen. Om die reden is reeds eerder goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding tot 1 oktober 2020 in stand kan blijven zoals deze vóór de coronacrisis luidde. Er worden, met andere woorden, geen gevolgen verbonden aan het veranderde reispatroon van een werknemer gedurende deze periode.

Bij de actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is tevens bepaald dat andere vaste vergoedingen dan die voor het woon-werkverkeer ook ongewijzigd kunnen worden voortgezet; ook hier kan dus worden uitgegaan van de voorheen bestaande omstandigheden waar de vergoeding op is gebaseerd.