Verlenging coronasteunmaatregelen derde kwartaal 2021

28 mei 2021

Het kabinet heeft op 27 mei 2021 middels een kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten de coronasteunmaatregelen te verlengen in het derde kwartaal 2021. Hieronder treft u de belangrijkste punten uit het besluit van het kabinet aan.

NOW
De NOW Q3 2021 wordt onder dezelfde voorwaarden ) als die voor NOW Q2 2021 voortgezet. Dat betekent onder meer dat sprake dient te zijn van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van het driemaandgemiddelde over 2019* en dat 85% van de (deels forfaitair bepaalde) loonkosten wordt vergoed. De meetperiode van 3 maanden kan worden gekozen in de periode juli-september 2021. Indien tevens NOW Q2 2021 is of wordt aangevraagd, dient de meetperiode wederom aan te sluiten op de voor die NOW gekozen periode. Als referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd; deze loonsom zou representatiever zijn dan de loonsom in juni 2020, die voor de vorige NOW-periodes als referentieloonsom gold.

Een voor veel ondernemers belangrijke verandering in de NOW-regeling betreft het feit dat vanaf de NOW Q4 2020 de TVL niet meer meetelt als omzet. Dat betekent dat ondernemers die ook TVL hebben ontvangen in de betreffende periode, bij de vaststelling van de reeds eerder aangevraagde NOW’s vanaf Q4 2020 een hoger bedrag aan tegemoetkoming kunnen verwachten of een lager terug te betalen bedrag dan eerder ingeschat. Voor de nog aan te vragen NOW-periodes (Q2 en Q3 2021) hoeft bij deze aanvraag geen rekening meer te worden gehouden met de TVL als omzet.

TVL
Ook de TVL wordt verlengd in het derde kwartaal onder dezelfde voorwaarden als die voor de TVL Q2 2021. Dat betekent dat wederom sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 30%. Daarbij kan als referentieperiode, volgens de eerder aangekondigde wijziging () wederom worden gekozen tussen twee periodes: Q3 2019 dan wel Q3 2020. De vergoeding bedraagt ook voor de TVL Q3 2021 100% van de forfaitair bepaalde vaste lasten. De vastelastendrempel waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de TVL bedraagt ook nu weer € 1.500. Het enige verschil met de TVL Q2 2021 is, dat de niet-mkb bedrijven niet een maximale steun van € 1,2 miljoen kunnen ontvangen, maar van € 600.000. Voor het mkb blijft het maximum € 550.000.

Hoewel het kabinet zich er bewust van is dat nog steeds een aantal ondernemers buiten de boot valt voor deze regeling, is maatwerk volgens haar geen optie gezien de uitvoeringslast die dit met zich brengt voor de RVO.
De startersregeling wordt vanaf het tweede kwartaal in de TVL-regeling geïntegreerd.

Tozo
Ook de Tozo in de vorm van tegemoetkoming in levensonderhoud wordt verlengd tot en met het derde kwartaal 2021, onder de huidige voorwaarden. Wel zal meer nadruk worden gelegd op het activerende karakter van de Tozo, zodat zelfstandigen zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. De informatieplicht in de Tozo-regeling wordt verruimd; de gemeenten bepalen zelf hoe zij deze informatieplicht inrichten.

Het Tozo-bedrijfskrediet kan ook nog worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. Verder hoeft deze lening pas te worden terugbetaald vanaf januari 2022, en wordt de rente van 2% pas berekend vanaf deze datum. De looptijd van de lening is met anderhalf jaar verlengd tot 60 maanden (voorheen 42).

TONK
De aanvraagperiode voor de TONK, waarover wij reeds eerder schreven () is verlengd tot en met het derde kwartaal 2021. Voor de TONK geldt dat gemeenten, die deze regeling uitvoeren, zelf de toelatingsvoorwaarden kunnen bepalen en de hoogte van de uitkering; dit resulteert in een lager aantal aanvragen tot nu toe dan verwacht. Het kabinet heeft dit als aandachtspunt aangemerkt en gaat in overleg met verschillende partijen om te bezien of de toelatingseisen dienen te worden versoepeld.

Terugbetaling overheidssteun
Vanwege de acute behoefte aan liquiditeit van ondernemingen heeft het kabinet in het begin van de coronacrisis besloten om bij de maatregelen zoals de TVL en de NOW met voorschotten te werken. Deze voorschotten bedroegen veelal 80% van het bedrag waar de ondernemer op grond van schattingen van het omzetverlies recht op had.
Omdat de voorschotten op basis van deze schattingen zijn uitbetaald, moet een aantal ondernemers (een deel van) de voorschotten terugbetalen.

Na vaststelling van de definitieve tegemoetkomingen NOW en TVL krijgt de ondernemer doorgaans 6 weken de tijd om het eventueel verschuldigde bedrag terug te betalen. Indien dit niet mogelijk is, kan de ondernemer een betalingsregeling treffen bij het UWV (voor de NOW) en de RVO (voor de TVL). Zij stellen zich hierbij soepel op; in overleg met de ondernemer wordt een termijn afgesproken waarbinnen moet worden terugbetaald, zodanig dat dit past bij de situatie van de betreffende ondernemer. De maximale termijn bedraagt 60 maanden. Er hoeft geen rente over het terug te betalen bedrag te worden voldaan.
Verder is besloten om een doelmatigheidsgrens van € 500 in te voeren; is de terug te betalen subsidie lager, dan wordt deze niet teruggevorderd.

Voor een volledig overzicht van het steunpakket derde kwartaal 2021 verwijzen wij naar de Kamerbrief van 27 mei 2021.

Wij gaan wederom voor onze klanten aan de slag om te bekijken van welke coronasteunmaatregelen zij gebruik kunnen maken in het derde kwartaal 2021. Heeft u vragen over het coronasteunpakket of hulp nodig bij het aanvragen van de diverse regelingen? Neem dan gerust contact met ons op.

*Uitzonderingen gelden indien de onderneming niet reeds op 1 januari 2019, maar vóór 2 februari 2020 bestond.