Wat moet ik doen als een klant of relatie gemaakte afspraken niet nakomt?

10 maart 2021

Ondernemers hebben regelmatig te maken met klanten of relaties die gemaakte afspraken niet nakomen. In Nederland geldt het beginsel van afspraak is afspraak. Dit wil zeggen dat tussen partijen gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Komt een partij de afspraken niet na, geeft dit de andere partij vaak een mogelijkheid de gemaakte afspraken af te dwingen, of een schadevergoeding te eisen.

Indien een overeenkomst niet wordt nagekomen is sprake van wanprestatie. Artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een partij die tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, verplicht is de schade te vergoeden die daardoor is ontstaan. Er kan sprake zijn van wanprestatie indien een prestatie niet, te laat of ondeugdelijk wordt geleverd. Een belangrijke voorwaarde is dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Met andere woorden: indien sprake is van een overmachtsituatie is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming en is de schuldenaar niet tot enige schadevergoeding verplicht. Verder dient ook sprake te zijn van een causaal verband. Zou de schade ook zijn opgetreden zonder de tekortkoming dan is geen recht op schadevergoeding.

Indien sprake is van wanprestatie dient in de meeste gevallen de schuldenaar op de hoogte te worden gebracht van de tekortkoming door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. In deze brief geef je de schuldenaar een kans de tekortkoming op te lossen. Deze ingebrekestelling omvat een fatale termijn. Indien de tekortkoming niet binnen deze fatale termijn wordt opgelost, verkeert de schuldenaar in verzuim en heb je een aantal instrumenten voorhanden die je kunt aanwenden om je schade vergoed te krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld nakoming van de overeenkomst eisen of een schadevergoeding in plaats van een nakoming. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Laat in geval van een mogelijke wanprestatie je juridische positie altijd vooraf checken door een jurist en zorg voor een goed onderbouwde ingebrekestelling om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Vragen over het niet nakomen van overeenkomsten? Wil je een overeenkomst laten opstellen? Consilio Tax & Law kan je hier mee verder helpen. Neem bij vragen contact op via Danique.Hendrikx@consilio-maastricht.nl. We helpen je graag verder.