Werkgevers let op: onderneem tijdig actie voor thuiswerkende grensarbeiders!

16 oktober 2023

Vanaf 1 juli jl. is de Kaderovereenkomst Telewerken (hierna: Kaderovereenkomst) in werking getreden. Op grond van deze overeenkomst kan een grensarbeider die tot 50% telewerkt in zijn woonland sociaal verzekerd blijven in het land waar de werkgever is gevestigd. Een en ander uiteraard mits zowel het woon- en werkland de Kaderovereenkomst hebben ondertekend.

Omdat je je als werkgever (mogelijk) dient te registreren ten behoeve van de afdracht van sociale zekerheidspremies in het woonland van de werknemer die tussen de 25% en 50% telewerkt vanuit zijn woonland, is het belangrijk tijdig actie te ondernemen om de Kaderovereenkomst van toepassing te laten zijn. Dit houdt in dat bij de bevoegde instantie in het land waar de werkgever is gevestigd moet worden verzocht om toepassing van de Kaderovereenkomst per betreffende werknemer. In principe dient dit voorafgaand aan het telewerken binnen genoemde bandbreedte te gebeuren. Voldoet de werknemer echter aan alle voorwaarden van de Kaderovereenkomst (voor de belangrijkste voorwaarden verwijzen wij naar onze blog van 29 juni 2023, dan kan ook met terugwerkende kracht een beroep op de Kaderovereenkomst worden gedaan:

  • Tot 1 juli 2024 kan met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht de Kaderovereenkomst worden toegepast (tot ten vroegste 1 juli 2023), mits in die periode alleen premies voor sociale zekerheid zijn betaald in het land waar de werkgever is gevestigd;
  • Vanaf 1 juli 2024 kan met maximaal 3 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, ook hier mits in die periode alleen premies voor sociale zekerheid zijn betaald in het land waar de werkgever is gevestigd.

Wordt niet (tijdig) verzocht om toepassing van de Kaderovereenkomst, dan gelden de normale regels op basis van de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid, inhoudende dat wanneer iemand tussen de 25% en 50% zijn arbeidstijd vanuit zijn woonland telewerkt, sociaal verzekerd is in zijn woonland, met alle (administratieve) gevolgen van dien*. Werkgever en werknemer dienen dus in onderling overleg een keuze te maken tussen het toepassen van de normale regels of het toepassen van de Kaderovereenkomst. In beide gevallen dient (daarnaast) te worden verzocht om een A1-verklaring; bij toepassing van de reguliere regels dient deze verklaring te worden aangevraagd bij de bevoegde instelling in het woonland van de werknemer en bij toepassing van de Kaderovereenkomst bij de bevoegde instantie in het land waar de werkgever is gevestigd.

Is sprake van minder dan 25% (tele)werken in het woonland en van één werkgever gevestigd in een andere EU-staat, of meerdere werkgevers gevestigd in dezelfde EU-staat (niet zijnde de woonstaat van de werknemer), dan is de werknemer niet sociaal verzekerd in zijn woonland. De buitenlandse werkgever heeft dan in veel gevallen een meldingsplicht in het woonland van de werknemer. In België gaat het om de Limosa-melding en in Nederland om de melding op grond van de WagwEU; wij verwijzen naar onze blog van 11 januari 2023.

Heb je hulp nodig bij het verzoek om toepassing van de Kaderovereenkomst, bij het aanvragen van een A1-verklaring en/of bij het doen van een Limosa- of WagwEU-melding, neem dan contact met ons op!

*is geen sprake van telewerken in de zin van de Kaderovereenkomst dan wel van 50% of meer telewerken, dan gelden altijd de normale regels m.b.t. sociale zekerheid. Let op! Een telewerker mag wel incidenteel (d.w.z. maximaal 5%) dienstreizen naar derde landen maken.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@ofni of via 043 -7600163.