Wet IKK voor de kinderopvang

8 januari 2018

Onze klanten uit de kinderopvang krijgen te maken met de wet IKK. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. De besluiten gaan in per 1 januari 2018.

Niet alle kwaliteitseisen treden per die datum in werking. Zo gaan de wijzigingen voor de beroepskracht-kindratio (bkr) per 1 januari 2019 in. Dit geldt voor zowel de aanscherping van de bkr voor baby’s (nuljarigen) als de verruiming van de bkr voor kinderen vanaf 7 jaar. Ook de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt op 1 januari 2019 ingevoerd.

Publicatie besluiten en ministeriële regelingen

Naast de besluiten zijn ook de wijzigingen in de ministeriële regelingen, die voortvloeien uit het akkoord innovatie en kwaliteit kinderopvang op 1 september 2017 definitief vastgesteld en gepubliceerd in Staatsblad en Staatscourant. Hieronder staan alle relevante stukken bij elkaar.

Publicaties in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK)

Publicaties in het kader van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk