Mediation

Consilio helpt je met mediation
Iwan Vojacek

Consilio helpt je weer in gesprek te komen

Consilio hecht veel waarde aan een persoonlijke werkwijze. Om die ondersteuning te bieden is het van essentieel belang dat je vertrouwen hebt in de toegevoegde waarde van de mediator, conflictbemiddelaar of conflictcoach. Daarom wordt tijdens het eerste gesprek de onafhankelijke en neutrale rol, evenals de geheimhoudingsplicht toegelicht. Gevoel van vertrouwen en veiligheid bevorderen openheid.

Onze mediators, welke allen MfN geregistreerd zijn, richten zich op de kern van het conflict. Belangrijk is dat duidelijk wordt waar het conflict over gaat, zodat onderscheid kan worden gemaakt in het soort conflict en de fase waarin het conflict zich bevindt. Vooral dit laatste bepaalt de wijze waarop partijen reageren en de kwaliteit van de oplossing. Openheid van de partijen verhoogt in deze fase veelal de creativiteit die nodig is om te onderzoeken wat de behoefte is van de partijen.

Soms kan het van belang zijn dat er een individueel gesprek plaatsvindt met elk van de betrokkenen. Iedereen krijgt dan de ruimte om bepaalde zaken te bespreken met de mediator alvorens deze aan bod komen tijdens de gezamenlijke gesprekken. Individuele gesprekken vinden alleen plaats als alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan.

Met welk conflict u ook te maken heeft

Niet voor jullie, maar met jullie
Mensen keren elkaar tijdelijk de rug toe om tal van redenen. Onze mediators zijn er dan voor jullie, maar nog veel meer met jullie.

Verplaatsen
Wij verplaatsen ons in jullie persoonlijke verhaal en dat van de andere partij. Zo openen we de weg naar een oplossing waar iedereen verder mee kan.

Luisteren
Dit doen wij op de eerste plaats door te luisteren. Jullie krijgen bij ons de gelegenheid jullie eigen verhaal te vertellen zonder dat er geoordeeld of veroordeeld wordt.

Vertrouwen
Bij ons zijn jullie vrij om te spreken en uit te spreken waar het daadwerkelijk om gaat. Aandacht en respect zijn voor ons kernwaarden. Vertrouwen en vertrouwelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid
Wij zijn betrokken zonder daarin partijdig te zijn. Wij kunnen ons voldoende inleven in jullie conflict zonder dat we ons het conflict toe eigenen.

Begeleiding
Als onze begeleiding ertoe leidt dat jullie een oplossing vinden voor jullie conflict dan zijn wij in onze missie geslaagd. Ook nadat het conflict is opgelost kunnen wij jullie blijven begeleiden.

 

Conflicten en de rol van onze mediators

Conflicten ontstaan omdat geen twee mensen gelijk zijn
Mensen zijn sociale wezens. Elke dag opnieuw zoeken we elkaar op. We bouwen onze relaties verder uit en starten nieuwe relaties. Dat doen we privé en zakelijk. Omdat geen twee mensen gelijk zijn, kunnen daardoor conflicten ontstaan.

Door wederzijdse belangen centraal te stellen kan men tot een passende oplossing komen. Daardoor kan een gang naar de rechter worden voorkomen. Dat bespaart tijd en kosten. Maar wat misschien nog veel belangrijker is: de relatie met de andere partij in het conflict wordt niet onnodig beëindigd.

Onze mediators verplaatsen zich in jullie persoonlijke verhaal en in dat van de andere partij. Zo wordt de weg geopend naar een oplossing waar iedereen mee verder kan.

Verschillende rollen
Wat zijn de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen?

Onderstaande publieksfolder maakt duidelijk wat mediation is, wat de voordelen zijn van een MfN-registermediator en wanneer en waarom je deze kunt inschakelen. De folder is hieronder online als pdf beschikbaar.

Publieksfolder MfN

Mediation
De mediator blijft inhoudelijk op afstand tijdens de zoektocht naar een oplossing voor het conflict, begeleidt het proces en schept ruimte voor de deelnemende partijen, waardoor die via hun eigen kennis van het conflict zelf tot een wederzijds bevredigend eindresultaat kunnen komen.

Conflictbemiddeling
De conflictbemiddelaar onderzoekt inhoudelijk wat de afzonderlijke belangen zijn van de deelnemende partijen. Tevens inventariseert de conflictbemiddelaar waar die belangen botsen en waar zich het eventuele onderlinge venijn bevindt. Op basis van deze inhoudelijke regierol wordt een concreet oplossingsvoorstel uitgewerkt.

Conflict coaching
De conflictcoach helpt de deelnemende partijen om zich bewust te worden van aanhoudend ineffectief gedrag dat een oplossing voor het conflict in de weg staat. Vervolgens worden de partijen begeleidt op weg naar effectief gedrag, waarbij interactie en het leveren van een eigen positieve bijdrage centraal staan.

Kern van het conflict

De mediator concentreert zich op de kern van het conflict. Belangrijk is dat duidelijk wordt waar het conflict over gaat, zodat onderscheid kan worden gemaakt in het soort conflict en de fase waarin het conflict zich bevindt. Vooral dit laatste bepaalt de wijze waarop partijen reageren en de kwaliteit van de oplossing. Openheid van de partijen verhoogt in deze fase veelal de creativiteit die nodig is om te onderzoeken wat de behoefte is van de partijen.

Soms kan het van belang zijn dat er een individueel gesprek plaatsvindt met elk van de betrokkenen. Iedereen krijgt dan de ruimte om bepaalde zaken te bespreken met de mediator alvorens deze aan bod komen tijdens de gezamenlijke gesprekken. Individuele gesprekken vinden alleen plaats als alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan.

Welke vormen van mediation bieden wij aan

Familie- en scheidingsconflicten

De voordelen van mediation bij een scheiding
Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex-)partner(s) moeizaam verlopen. Dit heeft meestal te maken met onbegrip, wantrouwen en emoties. Door mediation kunnen jullie in goed overleg afspraken maken. Je bepaalt zelf welke afspraken je met jouw (ex-)partner wenst vast te leggen. De voordelen daarvan zijn dat jullie veelal sneller tot een oplossing komen, dat de gang naar de rechter wordt vermeden en dat het onderlinge contact – vaak in het belang van de kinderen – behouden blijft.

Kinderen moeten een scheiding begrijpen en verwerken
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders. Dat overkomt ze. Onze mediators zijn er voor kinderen van gescheiden ouders en bieden hun de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Dit vooral om te voorkomen dat ze in een loyaliteitsconflict terechtkomen. Mediation zorgt ervoor dat de belangen van de kinderen onder de aandacht van de ouders komen, waarna gezamenlijk een ouderschapsplan kan worden opgesteld.

Business-/ samenwerkingsmediation

Mediation lost geschillen op binnen organisaties
Zakelijke conflicten kunnen behoorlijk afleiden van de reguliere gang van zaken binnen een organisatie. Het bedrijfsleven ontdekt dat mediation steeds vaker en met steeds meer succes wordt toegepast als oplossing voor geschillen. Bij een verstoorde relatie met een zakelijk partner, medewerker, collega, leidinggevende of leverancier kan mediation veelal een uitkomst bieden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

-Arbeidskwesties
-Bedrijfsovername en opvolging
-Dienstverlening
-Fusie
-Samenwerking
-Vennootschapsrechtelijke geschillen

Mediation rondom sterven-/ nalatenschapsmediation

Wat is een nalatenschapsmediation?
Bij een mediation in een nalatenschap gaan de erfgenamen samen – onder begeleiding van de mediator – met elkaar in gesprek, op zoek naar een oplossing.

Wij zijn gespecialiseerd in:

-Erven
-Boedelverdeling

 

 

Kennismaking

Bel gerust, wij leggen je onze werkwijze uit, het te volgen traject, de duur en de kosten. Een (eventueel) kennismakingsgesprek is gratis.

Voortgang en kosten

Aan het eind van het eerste gesprek worden er (taak)afspraken gemaakt om de voortgang te garanderen tijdens de vervolggesprekken. Ook de wijze van verslaglegging en de vaststelling van de overeenkomst komen aan bod. Onze mediators werken met een overeenkomst van MfN, Mediatorsfederatie Nederland. Wij werken volgens het MfN Mediationreglement en wij houden ons aan de MfN gedragsregels.

Wat zijn de kosten?

Een mediationtraject duurt minder lang dan het inschakelen van een advocaat of een gerechtelijke procedure. In vergelijking met een advocaat besparen jullie kosten bij het nemen van een mediator. De kosten van mediation worden meestal tussen de partijen verdeeld. Bij een arbeidsmediation betaalt de werkgever doorgaans de kosten van de mediation.

All-inclusive prijs bij een echtscheiding

Als jullie vlot willen scheiden en jullie kunnen samen snel en makkelijk afspraken maken dan kunnen onze mediators, samen met jullie, ervoor zorgen dat binnen twee weken het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank wordt ingediend. Wij brengen een all-inclusive prijs per persoon van € 2.400,00 inclusief Btw hiervoor in rekening.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afhankelijk van het inkomen komen jullie mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand; de zogenaamde ‘toevoeging’.
Wij zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kunnen deze toevoeging voor jullie aanvragen. In dat geval beperken jullie kosten zich tot slechts de ‘eigen bijdrage’ en deze bedraagt in 2023 € 59,00 of € 117,00 voor het gehele mediationtraject. Bij een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap komt daar € 43,00 bij aan griffierechten van de rechtbank.
Raadpleeg hiervoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

nl_NLNL