Vordering overdragen aan derde? Let op met verbod in overeenkomst!

28 september 2023

In beginsel kan een vordering worden overgedragen. In de wet staat echter in artikel 3:83 BW opgenomen dat het mogelijk is deze overdracht bij contract uit te sluiten. Hiermee zorg je ervoor dat een vordering niet overdraagbaar is aan derden. Belangrijk is dat dit verbod op cessie in de juiste bewoordingen is opgesteld. Indien dit niet zo is, loop je het risico dat de vordering toch rechtsgeldig kan worden overgedragen.

Er zijn veel juridische procedures gevoerd over vorderingen die al dan niet rechtsgeldig zouden zijn overgedragen. Inmiddels heeft de Hoge Raad in 2014 aangegeven dat een beding welke de overdraagbaarheid van een vordering uitsluit in een contract zowel verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke werking kan hebben. Welke werking aan dit beding toekomt, ligt aan de letterlijke bewoordingen van de bepaling en aan de bedoeling van partijen. Indien partijen enkel een “niet mogen” zijn overeengekomen zou enkel sprake zijn van verbintenisrechtelijke werking. Dit wil zeggen dat de vordering contractueel niet zou mogen worden overgedragen maar dat indien dit toch wordt uitgevoerd, de vordering wel rechtsgeldig zou zijn overgedragen. De overdragende partij pleegt contractbreuk, maar een eventuele derde verkrijgt de vordering wel. Indien partijen een “niet kunnen” zouden zijn overeengekomen is zowel een verbintenisrechtelijke als een goederenrechtelijke werking overeengekomen waarmee de vordering niet kan worden overgedragen. De derde die de vordering verkrijgt, komt in dit geval bedrogen uit.

Het is dus van groot belang dat een verbod op overdraagbaarheid van een vordering goed wordt omschreven in een contract (of in de algemene voorwaarden). Hiermee voorkom je later problemen. Duidelijk dient te blijken dat een vordering niet overgedragen kan worden (zonder een mogelijkheid hierbij af te wijken) en bij voorkeur met een verwijzing naar artikel 3:83 lid 2 BW.

Vragen over deze blog? Andere juridische- of fiscale vragen? Neem contact op met ons via 043-7600163 of via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad